Zamówienia publiczne

08.12.2017r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) kryterium wyboru oferty: najniższa cena,

g) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Termin złożenia oferty: do dnia 27.12.2017r.

5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 28.12.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

08.12.2017r. Obsługa i pielęgnaca boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej oraz obsługę meczy i treningów odbywających się na tych boiskach.

Opis przedmiotu usługi

I. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20, 43-430 Skoczów.

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w godzinach pomiędzy 10.00 a 20.00, w tym wykonywanie następujących czynności:

 • prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 • bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, sprzątanie liści i śmieci),
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 • udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 • sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
  w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 • współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

 Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

 II. Boisko w Wiślicy przy ul. Stadionowej

 Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • nadzorze nad boiskiem w czasie trwania meczy i treningów,
 • przygotowaniu boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie
  z terminarzem rozgrywek,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi,
 • wałowaniu płyty boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści),

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Termin wykonania usługi:

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Boisko w Wiślicy od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

 Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące na każdy obiekt),
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 Termin złożenia oferty: do dnia 21.12.2017r.

Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 22.12.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

08.12.2017r. Obsługa wyciągu narciarskiego orczykowego

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi na obsługę wyciągu narciarskiego orczykowego.

1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem oferty jest obsługa wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” typu „Polglob 1T” znajdującego się na stoku Kaplicówka w Skoczowie. Obsługa wyciągu narciarskiego ma być prowadzona w sprzyjających warunkach pogodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00 oraz w soboty, niedziele, święta i w okresie ferii zimowych województwa śląskiego w godzinach od 10:00 do 20:00.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma polegać między innymi na:

 • bieżącej obsłudze wyciągu w czasie jego pracy,
 • porządkowaniu i utrzymaniu trasy zjazdowej w tym ubijanie stoku skuterem śnieżnym,
 • ubijaniu tras narciarskich,
 • utrzymywaniu właściwego stanu technicznego wyciągu, bieżącej konserwacji urządzeń oraz dokonywania drobnych napraw,
 • przechowywaniu i prawidłowym użytkowaniu skutera śnieżnego,
 • utrzymywaniu warunków bezpieczeństwa osób korzystających z wyciągu podczas jego pracy.

 2.Termin wykonania usługi: od 02.01.2018r. do 28.02.2018r.

3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę za 1 godzinę świadczenia usługi,
 • informację na temat posiadanego doświadczenia w zakresie wykonywania tego typu usług,
 • oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje,

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia
(w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,
43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

4. Termin złożenia oferty: do 15.12.2017r. do godziny 15:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 18.12.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

08.12.2017r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych
i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

III Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą
  w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

       - cenę jednostkową każdego badania,

       - koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

       - cenę całkowitą wykonania zadania.

       W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie  o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 4. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 IV Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2017r.

 V Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VI Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

22.09.2017r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) przeznacza ponownie tor na basenie sportowym oraz tor na basenie rekreacyjnym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2017r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor
w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

tel. 33 853 18 20, wew.103

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Skoczów 22.09.2017r.

 

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia

01.09.2017r. Ogłoszenie o wyborze oferty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że

 1. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na wykonanie projektu technicznego schodów krętych (spiralnych) umożliwiających wejście klientom na podest startowy zjeżdżalni rurowej, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń techniczno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, potrzebnych do wymiany istniejących schodów, wybrana została firma: "Treger" Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa, ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka.
 2. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na dostawę i montaż systemu kierowania ruchem klientów korzystających ze zjeżdżalni wodnej rurowej, składającego się z bramki obrotowej i barierki uniemożliwiającej obejście bramki oraz systemu automatycznego pomiaru czasu zjazdu zjeżdżalnią wodną rurową z wyświetlaniem aktualnego wyniku, wybrana została firma BxSystem s.c. Z. Grzesik, K Molek, ul. Ciasna, 35-232 Rzeszów.

11.08.2017r. Montaż systemu kierowania ruchem klientów korzystających ze zjeżdżalni wodnej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż systemu kierowania ruchem klientów korzystających ze zjeżdżalni wodnej rurowej, składającego się z bramki obrotowej i barierki uniemożliwiającej obejście bramki oraz systemu automatycznego pomiaru czasu zjazdu zjeżdżalnią wodną rurową z wyświetlaniem aktualnego wyniku.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem oferty jest:

 1. Dostawa i montaż bramki obrotowej (umożliwiającej włączenie pracy dwukierunkowej w sytuacjach awaryjnych) przed wejściem na schody zjeżdżalni wodnej, wyposażonej w świetlne piktogramy (zielony, czerwony). Bramka musi być wykonana ze stali chromoniklowej z dodatkiem molibdenu (praca w środowisku mokrym, agresywnym). Bramkę obrotową i barierkę zabezpieczającą należy zamontować przed schodami krętymi (spiralnymi) umożliwiającymi wejście klientów na podest startowy zjeżdżalni wodnej rurowej w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie. System powinien sterować bramką w następujący sposób:

a. w momencie rozpoczęcia zjazdu klienta bramka powinna zwolnić ramię (sygnalizując to zielonym piktogramem) i umożliwić wejście jednego klienta na schody zjeżdżalni,

b. w momencie wejścia klienta na podest startowy piktogram umieszczony nad wlotem do rury zjeżdżalni powinien sygnalizować możliwość rozpoczęcia zjazdu jeśli poprzedni zjeżdżający zakończył swój przejazd. Jeśli poprzednik nie zakończył zjazdu sygnalizacja nad rurą powinna wyświetlać znak (czerwony) zakazu rozpoczęcia zjazdu. Sygnał powinien się zmienić w momencie zakończenia zjazdu poprzednika.

2. Dostawa i montaż barierki, zabezpieczającej przed możliwością obejścia bramki, wykonanej ze stali chromoniklowej z dodatkiem molibdenu.

3. Dostawa i montaż systemu automatycznego pomiaru czasu zjazdu zjeżdżalnią wodną rurową z wyświetlaniem aktualnego wyniku.

 II Termin wykonania zamówienia: 30.09.2017r.

 III Informacja o ofercie:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28.08.2017r. na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 2. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

6. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

7. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

8. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

9. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

 IV Przegląd ofert

Przegląd ofert nastąpi w dniu 29.08.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Pliki do pobrania:

 • Zdjęcia: Wejście na schody i podest startowy zjeżdżalni

09.08.2017r. Wykonanie projektu technicznego schodów

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu technicznego schodów krętych (spiralnych) umożliwiających wejście klientom na podest startowy zjeżdzalni rurowej, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń techniczno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, potrzebnych do wymiany istniejących schodów.

 I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem oferty jest:

1. Wykonanie projektu technicznego schodów krętych (spiralnych) umożliwiających wejście klientom na podest startowy zjeżdzalni rurowej, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń techniczno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, potrzebnych do wymiany istniejących schodów.

2. Opracowanie kosztorysu wykonania i montażu zaprojektowanych schodów (w kosztorysie należy uwzględnić koszt demontażu istniejących schodów).

3. Warunki jakie powinny spełniać schody (podane parametry odpowiadają schodom aktualnie eksploatowanym):

 • rodzaj: kręte (spiralne), prawoskrętne
 • materiał: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo (kolor do uzgodnienia)
 • balustrada (poręcz): średnica pochwytu ok. 42 mm, wysokość ok. 1150 mm
 • wysokość schodów od podłogi do podestu startowego H=8600 mm
 • liczba schodów: 42, w połowie wysokości schodów podest (spocznik)
 • średnica schodów: Dmax.= 2100 mm (prześwit wewnątrz wieży: 3000 x 2300 mm)
 • wysokość stąpnięcia S=200 mm
 • średnica rury centralnej d=130 mm
 • długość rury powyżej pomostu startowego A=1140 mm (odległość do stropu 2200 mm)
 • powierzchnia stopni bezpieczna dla bosych stóp i utrudniająca poślizg
 • konstrukcja schodów musi zapewniać wytrzymałość, stabilność i bezpieczeństwo korzystającym zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i normami.

 II Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017r.

 III Informacja o ofercie:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28.08.2017r. na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

2. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:

 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę całkowitą wykonania zadania, w cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

6. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

7. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

8. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

9. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

 IV Przegląd ofert

Przegląd oferty nastąpi w dniu 29.08.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Pliki do pobrania:

 • Schemat i zdjęcia istniejących schodów

09.08.2017r. Przycięcie żywopłotu

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na przycięcie żywopłotu.

 1. Opis przedmiotu usługi:

Przedmiotem oferty jest przycięcie około 80 m bieżących żywopłotu (z graba) przy ogrodzeniu na Stadionie Miejskim „Beskid” im .R. Kukucza w Skoczowie przy
ul. Sportowej 6. Zakres rzeczowy robot obejmuje również uprzątnięcie terenu wraz z wywozem pędów i ich zagospodarowaniem.

 1. Termin wykonania usługi: od 21.08.2017r. do 01.09.2017r.
 1. Informacja o ofercie:
  a) oferta powinna zawierać cenę netto za 1 m2 przycięcia żywopłotu,

  b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,
  c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
  e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 1. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 1. Termin złożenia oferty: do 17.08.2017r. do godziny 15:00.
 2. Przegląd ofert: Przegląd złożonych ofert nastąpi 18.08.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 1. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.06.2017r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2017/2018 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2017r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

       Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR. 

Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113

 

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 06.06.2017r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA