Zamówienia publiczne

01.08.2022r. Ogłoszenie na temat przeznaczenia toru w basenie rekreacyjnym na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2022/2023 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory w basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2022r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Górecka 2A) propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku
nr 1. Zapotrzebowania należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapotrzebowanie na rezerwację torów w basenie rekreacyjnym”

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 3. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 08.08.2022r. o godzinie 12:15 (salka konferencyjna w KP „Delfin”).

 4. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

 6. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113

Pliki do pobrania:

 • Załacznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 01.08.2022
 • Projekt umowy

28.07.2022r. Unieważnienie ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania (II etap)

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 14.07.2022r. na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych na komercyjną naukę pływania (II etap) zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

19.07.2022r. – zmiana terminu składania ofert!

1. W nawiązaniu do ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych na komercyjną naukę pływania - II ETAP z dnia 14.07.2022r. informujemy, że z przyczyn organizacyjnych termin składania ofert oraz termin komisyjnego otwarcia kopert podany w ogłoszeniu z dnia 14.07.2022r. (Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania - II ETAP) zostaje przesunięty z 26 lipca 2022r. (wtorek) na 28 lipca 2022r. (czwartek).

W związku z powyższym,

a) oferty cenowe, należy składać osobiście w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub pocztą na adres Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów do 28 lipca 2022r. do godziny 11.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na rezerwację toru w roku szkolny 2022/2023”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę,

b) komisyjne otwarcie kopert nastąpi 28 lipca 2022r. o godzinie 11.15 w sali ćwiczeń na drugim piętrze w budynku Krytej Pływalni „Delfin”.

2. Informujemy ponadto, że w sprawie ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni     przeznaczonych na komercyjną naukę pływania - II ETAP wpłynęły następujące pytania:

a) Pytanie:

Co się dzieje z danym torem, na który została złożona oferta cenowa przez kilka podmiotów, a wygrywający podmiot nie podpisze umowy?

Odpowiedź:
Możliwość rezerwacji torów zostanie zaproponowana następnemu podmiotowi, który złożył kolejną najwyższa ofertę cenową.

b) Pytanie:

Co się dzieje z danym torem, na który została złożona oferta cenowa przez kilka podmiotów, a wygrywający podmiot podpisze umowę, ale zrezygnuje z tego toru w ciągu roku np. już we wrześniu?

Odpowiedź:

Tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu z dnia 14 lipca 2022r.: „Podmiot, który złoży najwyższą cenowo ofertę a nie podpisze umowy lub rozwiąże umowę do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy lub zrezygnuje z dowolnego toru pływackiego do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy, nie będzie brany pod uwagę przez kolejne 18 miesięcy od dnia niepodpisania umowy, od dnia rozwiązania umowy lub rezygnacji z rezerwacji toru pływackiego przy następnym udostępnianiu torów przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”.

c) Pytanie:
Co się dzieje z torem w sytuacji, gdy złożona przez kilka podmiotów oferta cenowa na dany tor będzie identyczna? Czy ponownie będzie nowa procedura zapotrzebowania na ten tor i składanie ofert przez podmioty?

Odpowiedź:
W dalszym rozstrzygnięciu wyboru oferenta na rezerwację toru będą brane pod uwagę tylko te podmioty, które złożyły najwyższą (identyczną) ofertę cenową.

Jednakże w kolejnym rozstrzygnięciu oferta cenowa za rezerwację toru jaką zaoferuje dany podmiot, nie może być niższa od jego oferty poprzedniej.

Jeżeli w kolejnym rozstrzygnięciu nie zostanie wyłoniony podmiot (np. oferty cenowe znów będą identyczne) tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

d) Pytanie:

Czy na każdy złożony przez dany podmiot w zapotrzebowaniu tor, dany podmiot musi złożyć ofertę cenową?

Odpowiedź:

Dany podmiot nie musi złożyć oferty cenowej na wszystkie tory, na które złożył zapotrzebowanie. Tylko złożone oferty będą brane pod uwagę.

 e) Pytanie:

Czy podmiot wygrywając dana liczbę torów, może zdecydować się po rozstrzygnięciu ofertowym, na podpisaniu umów np. na połowę z nich?

Odpowiedź:

Sugeruje sią, aby podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, podpisał umowę na wszystkie przydzielone tory, ponieważ w przypadku rezygnacji z dowolnego toru obowiązuje zapis zawarty w pkt. e) treści ogłoszenia z dnia 14.07.2022r. na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania - (II ETAP):

„Podmiot, który złoży najwyższą cenowo ofertę a nie podpisze umowy lub rozwiąże umowę do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy lub zrezygnuje z dowolnego toru pływackiego do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy, nie będzie brany pod uwagę przez kolejne 18 miesięcy od dnia niepodpisania umowy, od dnia rozwiązania umowy lub rezygnacji z rezerwacji toru pływackiego przy następnym udostępnianiu torów przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”

 

Dopuszcza się, po rozstrzygnięciu ofert cenowych i w uzasadnionych przypadkach na zamianę torów pomiędzy podmiotami (na ich pisemny wniosek), pod warunkiem, że SOSiR i każdy zainteresowany  podmiot wyrażą na to zgodę. Cena za torogodzinę na nowym miejscu obowiązuje taka sama, jak zaoferowana na poprzednim, pierwotnym torze.

 

14.07.2022r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania - (II ETAP)

W związku z ogłoszeniem z dnia 24.06.2022r. na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania informujemy, że na część torów zapotrzebowanie złożyły co najmniej dwa podmioty.

Szczegółowe zestawienia rezerwacji torów przedstawiono w załączniku nr 1.

W związku z powyższym zgodnie z pkt 3 ogłoszenia Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia torów na komercyjną naukę pływania w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na rezerwację torów (wyłącznie na tory, na które podmioty zgłosiły zapotrzebowanie), według poniższych zasad:

a) wymaga się, aby oferty cenowe przedstawić wyłącznie na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 2,

b) oferty cenowe, należy składać osobiście w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub    pocztą na adres Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów do 26 lipca 2022r. do godziny 11.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na rezerwację toru w roku szkolny 2022/2023”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę,

c) minimalna cena jaką można zaoferować za rezerwacje toru wynosi brutto 50 zł/godz.,

d) rezerwacja toru zostanie przydzielona podmiotowi, który złoży najwyższą ofertę cenową,

e) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 Oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej ceny.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi 26 lipca 2022r. o godzinie 11.15 w sali ćwiczeń na drugim piętrze w budynku Krytej Pływalni „Delfin”.

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia lub niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn.

Podmiot, który złoży najwyższą cenowo ofertę a nie podpisze umowy lub rozwiąże umowę do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy lub zrezygnuje z dowolnego toru pływackiego do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy, nie będzie brany pod uwagę przez kolejne 18 miesięcy od dnia niepodpisania umowy, od dnia rozwiązania umowy lub rezygnacji z rezerwacji toru pływackiego przy następnym udostępnianiu torów przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: tel. 33 853 18 20 wew.113 lub e-mail so@basendelfin.pl .

Pliki do pobrania:

 • załącznik nr 1 - zestawienie rezerwacji torów pływackich
 • załacznik nr 2 - formularz do złożenia ofert cenowej (wzór)
 • załacznik nr 3 - umowa okreslająca zasady prowadzenia nauki pływania (wzór)

24.06.2022r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2022/2023 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na  basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2022r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Górecka 2A) lub przysłanie e-mailem na adres so@basendelfin.pl odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113

 

 

 

Pliki do pobrania:

 • Załacznik nr 1
 • Załącznik nr 1 forma graficzna

24.06.2022r. Unieważnienie ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Ogłoszenie z dnia 08.06.2022r. na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania zostaje unieważnione.

8.06.2022r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2022/2023 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Zapotrzebowania należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapotrzebowanie na rezerwację torów”

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 23.06.2022r. o godzinie 12:15 (salka konferencyjna w KP „Delfin”).

4. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

 5. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1
 • Załacznik nr 1 w formie graficznej

14.12.2021r. Wykonywanie prac remontowych, prac konserwacyjnych i prac związanych z utrzymaniem zieleni w obiektach zarządzanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac remontowych, prac konserwacyjnych i prac związanych z utrzymaniem zieleni w obiektach zarządzanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

 1. Opis przedmiotu usługi

Usługa polegać będzie na:

 • wykonywaniu drobnych napraw i remontów w obiektach zarządzanych przez SOSiR,
 • pielęgnacji terenów zielonych wokół obiektów zarządzanych przez SOSiR.

 Wykonawca będzie dysponował własnymi narzędziami i innym własnym sprzętem potrzebnym do wykonywania usługi.

Każde zadanie będzie realizowane wyłącznie na pisemne zlecenie SOSiR, a zakres i szczegóły prac, w tym zasady zakupu materiałów, będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą

2. Termin wykonania usługi: od 15.01.2022r. do 31.12.2022r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania powinna określać stawkę za 1 roboczogodzinę wykonywania usługi,
 • SOSiR przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena za roboczogodzinę.

3. Termin złożenia oferty: do dnia 30.12.2021r.

4. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 31.12.2021r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 5. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2021r. Obsługa i pielęgnacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej oraz obsługę meczy i treningów odbywających się na tych boiskach.

1. Opis przedmiotu usługi

I. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20, 43-430 Skoczów.

I.1 Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w czasie trwania meczy i treningów, w tym wykonywanie następujących czynności:

 • prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 • bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 • udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 • sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
  w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 • współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

 2. Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

 II. Boisko w Wiślicy przy ul. Stadionowej

II.1 Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

 II.2 Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie
  z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. Termin wykonania usługi w zakresie obsługi boisk:

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

Boiska w Wiślicy od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

 3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

w przypadku boiska przy Szkole Podstawowej nr 8

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,

w przypadku boiska w Wiślicy

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 27.12.2021r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 28.12.2021r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

 

.

06.12.2021r. Serwisowanie urządzeń komputerowych

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na serwisowanie urządzeń komputerowych.

 1.        Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Opieka serwisowa polegać będzie na:

 • serwisowaniu znajdujących się w obiektach Zamawiającego następujących urządzeń:

- 5 laptopów,

- 14 zestawów komputerów stacjonarnych,

- 6 kas fiskalnych (drukarek fiskalnych),

- 24 access pointów,

- 4 x switch zarządzalny,

- 1 router draytek.

 • serwisowaniu oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

 • przegląd każdego z urządzeń, konserwacja mechaniczna, czyszczenie 1 raz na kwartał, czynności te będą wykonywane w terminie dogodnym dla Zamawiającego tj. po godzinach zamknięcia obiektu,
 • doradztwo z zakresu technologii informatycznych,
 • konfigurowanie nowych urządzeń w sieci w obiekcie,
 • naprawa sprzętu komputerowego wymienionego w umowie: czas reakcji na wezwanie 2 godziny, czas realizacji nie dłużej niż 24 godziny (w dniu roboczym),

gwarantowanie sprzętu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, która będzie wymagała serwisu zewnętrznego.                                              2. Termin wykonania zamówienia: od 03.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

3.  Informacja o ofercie.

a) oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę (netto) miesięcznie,

b) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,

43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl.

c) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

f) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
 • w zakresie opieki serwisowej - dołączyć do oferty co najmniej 3 referencje potwierdzające jakość, zakres i terminowość zrealizowanych w/w usług,

Spełnienie warunków oferent potwierdza odpowiednimi oświadczeniami.

g) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

h) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
4. Termin złożenia oferty: do 27.12.2021r. do godziny 15:00.
5. Przegląd ofert

Przegląd ofert nastąpi w dniu 28.12.2021r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

7. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak – 33 853 18 20 wew. 113 lub so@basendelfin.pl.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA