KRYTA
PŁYWALNIA
DELFIN

WYCIĄG
POD DĘBEM

SKATE
PARK

STADION
BESKID

BOISKO
W WIŚLICY

BOISKO
PRZY SP8

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany SOSiR jest zakładem budżetowym gminy Skoczów, nie posiadającym osobowości prawnej.

Do zakresu działalności SOSiR-u należy zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi SOSiR-owi...

Link do biuletynu informacji publicznej

Najbliższe imprezy

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

IX Rajd rowerowy "Rowerem po Kaplicówce"

2024-09-14 godz. 10:00
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na ósmą edycję zawodów w kolarstwie...
Rozwiń

IX Rajd rowerowy "Rowerem po Kaplicówce"

2024-09-14 godz. 10:00

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na ósmą edycję zawodów w kolarstwie górskim.

Termin: 16 Wrzesień 2023r.

Miejsce : Wzgórze "Kaplicówka" w Skoczowie, start i meta w okolicach budynku górnej stacji wyciagu narciarskiego "Pod Dębem" przy ulicy Gajowej w Skoczowie

Organizator: SOSiR

Więcej informacji w późniejszym terminie.

Zwiń

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie pływalni

Oferta pracy

2024-07-03

Nabór na stanowisko – kierownik pływalni

Rozwiń

Oferta pracy

2024-07-03

Nabór na stanowisko - Kierownik pływalni

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór kandydata na stanowisko: Kierownik pływalni – 1 etat

 I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4) wykształcenie minimum średnie,

5) co najmniej 4-letni staż pracy;

6) znajomość przepisów z obszarów działania obiektów pływalni, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, BHP, ustawy zamówień publicznych;

7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika obiektu;

2) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

3) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

4) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

5) umiejętność pracy w zespole.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji krytych pływalni;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) umiejętność planowania i organizacji pracy.

IV. Zakres podstawowy wykonywanych zadań na stanowisku:

1) pełnienie funkcji kierownika Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie;

2) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektu oraz planowanie rocznych kosztów jego funkcjonowania;

3) działania związane z promocją i marketingiem obiektu;

4) nadzór nad utrzymaniem pływalni we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p.pożarowym;

5) zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;

6) terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni;

8) zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;

9) przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla Głównego Księgowego i Dyrekcji;

10) bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektu;

11) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych realizowanych przez SOSiR;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

2) życiorys (CV);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie posiadanych świadectw pracy;

5) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

7) oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

Oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie w Krytej Pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Pływalni” w terminie do dnia 22.07.2024 r. Decyduje data wpływu oferty.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni do 26.07.2024r. indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SOSiR w Skoczowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

VI Uwagi

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego kandydata.

Do pobrania:
  • Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna
  • Oświadczenie kandydata Oświadczenie kandydata
  • Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy
  • Zgoda do naboru Zgoda do naboru
Zwiń
Widok basenu

Oferta pracy

2024-06-24

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni na pełny etat Konserwatora urządzeń sportowych.

Rozwiń

Oferta pracy

2024-06-24

Zakres obowiązków Konserwatora urządzeń sportowych - utrzymywanie we właściwym stanie technicznym obiektów sportowych zarządzanych przez SOSiR, przede wszystkim obiektów na Stadionie Miejskim w Skoczowie (budynek  pawilonu i hali sportowej, murawa boiska, bieżna, trybuny, skatepark itp.). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8531820, wew. 113 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00). Aplikacje (CV) można złożyć osobiście w sekretariacie w Krytej Pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub e-mailem na adres so@basendelfin.pl

Termin złożenia aplikacji na wyżej wymienione stanowisko upływa 22.07.2024r.

Zwiń
informacja

SOSiR - Aktualne informacje!!! Zapraszamy

2024-05-13

Aktualności  * Godziny otwarcia * Cennik

 

Rozwiń

SOSiR - Aktualne informacje!!! Zapraszamy

2024-05-13

W okresie wakacji basen czynny:

od poniedziałku do soboty od godziny 

08.00 - 22.00

w niedziele i święta od godziny

 10.00 - 22.00

 


 Ze względu na prowadzone na basenie zajęcia zorganizowane, część torów może nie być dostępna dla klientów indywidualnych.

Prosimy przed skorzystaniem z basenu o zapoznanie się z grafikiem rezerwacji torów.

Grafik rezerwacji torów Basenu sportowego (obowiązuje w okresie wakacji) - kliknij


 Cennik usług na basenie  - kliknij

     


 

Obiekt honoruje karty:

                                                 fit         PZU SPORT             MULTI          MEDI

                                                                VANITY STYLE                              PZU SPORT                      BENEFITSYSTEM                     MEDICOVER         


STREFA SAUN PRZY BASENIE

Pamiętaj !!! Korzystanie ze strefy saun przy basenie jest usługą dodatkową dla korzystających z basenu, w tym przypadku obowiązuje dodatkowa opłata niezależna od opłaty wejścia na basen.

Pływalnia dysponuje dwoma dziesięcioosobowymi saunami suchymi, dwoma dziesięcioosobowymi saunami parowymi, sauną typu infrared, beczkami z zimną wodą do schładzania się, wypoczywalnią.

STREFA SAUN CZYNNA:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: OD GODZ. 10.00 - 21.30 

SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA : OD GODZ. 10.00 - 21.30                                                                                                                       

 BILET sauna NORMALNY : 

 DO GODZ. 18.00 -  12 ZŁ + WEJŚCIE NA BASEN ,  PO GODZ. 18.00 -  16 ZŁ + WEJŚCIE NA BASEN

 BILET sauna ULGOWY  dla dzieci do 12 lat pod opieką osoby dorosłej - wiek należy udokumentować, dotyczy tylko klientów indywidualnych

 CAŁY DZIEŃ :  12 ZŁ + WEJŚCIE NA BASEN 


 


 KRĘGIELNIA

KRĘGIELNIA  CZYNNA :

 - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZINY -  13.00 - 22.00

 - W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZINY - 10.00 - 22.00


- OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - 30 zł/1 tor/godzina

- W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA - 45 zł/1 tor/godzina


 REZERWACJA KRĘGIELNI:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU       OD 08.00 - 10.00, tel. 33853-18-20, wew. 103 lub osobiście w biurze pływalni

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU       OD 10.00 -13.00, tel. 33853-18-20, wew. 101 lub osobiście w kasie

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU       OD 13.00 -22.00, tel. 33853-18-20, wew. 106 lub osobiście w kregielni

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA   OD 10.00 - 22.00, tel. 33853-18-20, wew. 106  lub osobiście w kręgielni

   

 


 

 KORTY TENISOWE, ŚCIANKA

 

    DNI TYGODNIA                                     GODZINY OTWARCIA                                            CENA ZA KORT

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU                    OD 08.00 - do zmroku                                          20,00 ZŁ/GODZ.

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA                    OD 08.00 - do zmroku                                           25,00 ZŁ/GODZ.

 

KORZYSTANIE ZE ŚCIANY TRENINGOWEJ - 7,00 ZŁ/GODZ.

WYPOŻYCZENIE RAKIETY TENISOWEJ - 7,00 ZŁ

 

REZERWACJA KORTÓW :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU       OD 08.00 - 10.00, tel. 33853-18-20, wew. 103 lub osobiście w biurze pływalni

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU       OD 10.00 -13.00, tel. 33853-18-20, wew. 101 lub osobiście w kasie

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU       OD 13.00 -22.00, tel. 33853-18-20, wew. 106 lub osobiście w kregielni

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA   OD 10.00 - 22.00, tel. 33853-18-20, wew. 106  lub osobiście w kręgielni

 

 

          

        


 SKATEPARK - FLOWPARK - PUMPTRACK - PLAC ZABAW

 OBIEKTY CZYNNE CAŁODOBOWO


 

 STADION MIEJSKI

IM. RUDOLFA KUKUCZA

CZYNNY :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 07.00 - 22.00


 

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

obiekt czynny wyłącznie w celu przeprowadzenia planowanych meczy oraz innych imprez sportowych


 

GOSPODARZ OBIEKTU

    (+48)  698-668-739

 

Cennik usług na Stadionie Miejskim - kliknij

 

 

   

 

 


  BOISKO W WIŚLICY

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z BOISKA

WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI W SEKRETARIACIE SOSiR

   (33) 853-18-20, wew. 116


   BOISKO PRZY SP-8

CZYNNE

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - CZYNNE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAJEĆ PROWADZONYCH NA OBIEKCIE

SOBOTA,NIEDZIELA I SWIĘTA - OGÓLNODOSTEPNE Z WYJĄTKIEM ZAPLANOWANYCH MECZY I TRENINGÓW


 

WYCIĄG NARCIARSKI "POD DĘBEM"

NIECZYNNY


 

USŁUGI  PROWADZONE PRZEZ

PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE

 


SIŁOWNIA 

MegaGym

     (+48) 507-433-826  

 


 

 FITNESS

 

 Instruktor: Marlena Ziarko

    (+48) 691-961-123

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY

  18.00 - 19.00

 


 

MASAŻE

Termin i zakres masażu należy uzgodnić telefonicznie

(+48) 506-626-813 

 


 

 

 

Zwiń
Kalendarz imprez 2024

Kalendarz imprez SOSiR 2024

2024-05-13
Rozwiń

Kalendarz imprez SOSiR 2024

2024-05-13
Do pobrania:
  • Kalendarz imprez 2024 Kalendarz imprez 2024
Zwiń
zdjęcie główne

Podstawy tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży - 2024

2024-06-03

Zapraszamy dzieci i młodzież na darmowe zajęcia z podstaw gry w tenisa ziemnego !!!

Rozwiń

Podstawy tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży - 2024

2024-06-03

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

zaprasza na

 zajęcia dla dzieci i młodzieży

"Podstawy Tenisa Ziemnego - 2024"


Termin zajęć: od 22 lipca - 21 sierpnia 2024r. w każdy poniedziałek i środę

: od godz. 09.00 - 10.00 dla młodszej grupy od  rocznika od 2014 - 2018

: od godz. 10.00 - 11.00 dla grupy starszej od rocznika 2009 - 2013

Miejsce: Korty Tenisowe przy Krytej Pływalni "Delfin" .

Uwaga !!!  Zapisy: od 14.06.2024r. (piątek) w kręgielni w godzinach otwarcia. Ilość osób ograniczona.


 Prosimy zapoznać się z regulaminem zajęć !!!

Do pobrania:
  • Regulamin Regulamin
  • formularz zgłoszenia formularz zgłoszenia
  • Plakat Plakat
Zwiń
wręczenie dyplomów i medali

VIII Amatorskie Mistrzostwa Skoczowa w Pływaniu

2024-06-16

 VIII edycja Amatorskich Mistrzostw Skoczowa w Pływaniu - wyniki i fotorelacja

Rozwiń

VIII Amatorskie Mistrzostwa Skoczowa w Pływaniu

2024-06-16

W niedzielę 16 czerwca 2024r. w Krytej Pływalni „DELFIN” w Skoczowie odbyły się „VIII Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Skoczowa w Pływaniu”. Organizatorem zawodów była szkoła pływania "SwimSport" przy współpracy ze Skoczowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W mistrzostwach wzięło udział - 232 zawodników ze Skoczowa, Pawłowic, Cieszyna, Szczyrku, Czechowic Dziedzic oraz z Żywca. Uczestnikami zawodów były osoby na co dzień trenujące w szkółkach pływackich oraz osoby indywidualne.
Zawodnicy mieli do pokonania dystanse od 25 m do 100 m w 4 stylach pływackich.  Dodatkową konkurencją była sztafeta mieszana i rodzinna. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy, medale oraz puchary, które wręczała reprezentująca Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji pani Jolanta Matlak.

Wyniki - kliknij

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w zawodach. Do zobaczenia za rok na kolejnej "IX edycji Amatorskich Mistrzostw Skoczowa w Pływaniu". (SOSiR)

Zwiń
konkurencje w wodzie

XV Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków

2024-06-13

 "XV Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków"

Rozwiń

XV Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków

2024-06-13

W dniu 13 czerwca 2024r. na pływalni "Delfin"  odbyły się "XV Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków". W tym roku w zabawie uczestniczyły 2 przedszkola gminy Skoczów - Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie oraz Przedszkole Publiczne przy ZS-P w Kiczycach. Po 4 konkurencjach w małym basenie okazało się, że jest remis. Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy oraz drobne upominki dla całego przedszkola. Dziękujemy wszystkim maluchom za super zabawę oraz pani instruktor Soni Gustowskiej za przygotowanie dzieci do wspólnej zabawy w wodzie  oraz przeprowadzenie zawodów. Gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję za rok. (SOSiR)

Zwiń

LOKALIZACJA