Zamówienia publiczne

26.09.2018r. Uruchomienie sezonowego lodowiska

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • dostawę lodowiska o wymiarach płyty ok. 20 m na 30 m,
 • przygotowanie podłoża – wyrównanie terenu i ułożenie mat zabezpieczających oraz warstwy izolacyjnej (10 cm) pomiędzy gruntem a taflą lodu,
 • montaż lodowiska, w tym ustawienie band z tworzywa sztucznego,
 • podłączenie do zasilania energetycznego,
 • napełnienie instalacji glikolem,
 • uruchomienie instalacji,
 • utworzenie tafli lodu,
 • bieżące serwisowanie, obsługę oraz bieżącą eksploatację wraz z materiałami,
 • wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową,
 • obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, wypożyczania sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku,
 • zorganizowanie wypożyczalni łyżew wraz z serwisem łyżew. Łyżwy w wypożyczalni zapewni Wykonawca w ilości co najmniej 100 par,
 • zorganizowanie suszarni butów łyżew wraz z systemem dezynfekcji butów,
 • zapewnienie co najmniej 3 sztuk sanek typu „miś” dla osób uczących się jeździć na łyżwach,
 • demontaż i uprzątniecie terenu po zakończeniu realizacji zamówienia, w terminie do 7 dni,
 • zapewnienie pomieszczeń do wypożyczania łyżew oraz dla obsługi lodowiska w postaci co najmniej dwóch kontenerów krytych,

Ponadto:

 • lodowisko powinno być dopasowane do istniejącego terenu,
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodu za pomocą maszyny typu „Rolba”,
 • Wykonawca zapewni i odpowiada całkowicie za bezpieczeństwo użytkowników lodowiska, w tym zapewni sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej funkcjonowanie lodowiska,
 • Zamawiający wymaga, aby lodowisko było całkowicie zgodne z obowiązującymi wymogami BHP i odnośnymi przepisami,
 • montaż lodowiska oraz sprzętu pomocniczego (np. agregat chłodniczy) nie może naruszać nawierzchni kortów,
 • na ogrodzeniu lodowiska nie wolno umieszczać żadnych reklam.

2. Wymagana techniczne lodowiska

W skład mobilnego sztucznego lodowiska powinny wchodzić co najmniej:

 • gotowe, systemowe orurowanie chłodnicze – wymagania dotyczące orurowania chłodzącego.
 • odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych musi zapewniać krótką drogę wymiany ciepła i równomierny rozkład temperatury lodu,
 • przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy zapewniającego brak „falowania" po rozłożeniu na planowanej powierzchni. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania" i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości (max. 6 cm).
 • kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybkozłącza zapewniające możliwie szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia - Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych.
 • zabezpieczające bandy z tworzywa sztucznego o wysokości 1.2 m przystosowane do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat, Kompaktowy agregat chłodniczy powinien spełniać poniższe wymagania.
 • wydajność chłodnicza dla 34% roztworu glikolu etylenowego -12/-9 °C na poziomie min. 175 kW dla sytemu ziębniczego na bazie mat chłodniczych lub orurowanie chłodnicze z rur aluminiowych zapewniających brak falowania.
 • współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP = 2,60 (COP - stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie).
 • agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie
 • agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia.
 • agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy: 25, 50, 75, 100%.
 • agregat musi posiadać zintegrowany moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. I mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji.
 • panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny.
 • agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska.
 • poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A),
 • cały agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w UE,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompa,
 • urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • wypożyczalnię sprzętu i serwis (ostrzałka do łyżew),
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni kortów,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni lodowiska (folia budowlana, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów),
 • dwie bramki, wejściową i wyjściową o szerokości min 0.9 m oraz bramę wjazdową dla rolby.

 3. Zasady i okres funkcjonowania lodowiska

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 08 grudnia 2018r. do 28 lutego 2019r. (w zależności od warunków atmosferycznych) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00,
 • lodowisko powinno funkcjonować przy temperaturze otoczenia do plus 10 stopni Celsjusza i prędkości wiatru max 1 m/s,
 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostepnienia lodowiska:

- w okresie ferii świątecznych, tj. od 22.12.2018r. do 6.01.2019r. – dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Skoczów,

- w okresie ferii zimowych, tj. 11.02.2019r. do 24.02.2019r. - dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Skoczów,

- w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, tj, od 9.00 do 15.00.

 • W pozostałym czasie Wykonawca ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych. Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko będzie wynosić: dorośli 5zł za cały dzień, dzieci i młodzież szkolna 3 zł za cały dzień.
 • Ustala się indywidualne godziny otwarcia lodowiska w niżej wymienionych terminach:

- 24.12.2018r. – od 10.00 do 14.00,

- 25.12.2018r. – nieczynne,

- 26.12.2018r. – od 9.00 do 21.00

- 31.12.2018r. – od. 9.00 do 14.00,

- 1.01.2018r. - nieczynne

 • Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji obsługi
  i użytkowania sztucznego lodowiska, utrzymania porządku i utrzymania lodowiska w należytym stanie,
 • Zamawiający dysponuje maksymalną mocą przyłączeniową 70 kW, 120 A.

 4. Termin wykonania usługi: od 08.12.2018r. do 28.02.2019r.

 5. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu lodowiska, obsługi lodowiska, wyposażenia, itp.),
 • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej funkcjonowanie lodowiska,
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć w kopertach na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, z dopiskiem „Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie”.

6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

7.Termin złożenia oferty: do 05.10.2018r. do godziny 10:00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

 8. Przegląd ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 05.10.2018r. o godzinie 10:15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 8. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Odpowiedzi na zapytania

20.09.2018r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) przeznacza ponownie tor na basenie sportowym oraz tor na basenie rekreacyjnym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2018r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor
w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

tel. 33 853 18 20, wew.103

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Skoczów 20.09.2018r.

Pliki do pobrania:

 • Załacznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 20.09.2018r.

12.06.2018 Dostarczenie opraw awaryjnych

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie opraw awaryjnych do Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie opraw do wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.

Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie n/w typów opraw awaryjnych o parametrach:

Lp

Typ oprawy

Parametry opraw

Ilość

1

AW 1

IP 65, autotest, minimum 245 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h,

98 szt.

2

AW 2

IP 65, autotest, minimum 215 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka korytarzowa

15 szt.

3

AW 3

IP 65, autotest, minimum 209 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka asymetryczna

10 szt.

4

AW 4

IP 65, autotest, minimum 185 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 1 h, optyka asymetryczna, akumlator przeznaczony do pracy w niskich temperaturach

5 szt.

5

AW 5

IP 65, autotest, minimum 218 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka jednostronna, akumlator przeznaczony do pracy w niskich temperaturach

5 szt.

6

EW 1

IP 65, autotest, minimum 128 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka jednostronna

38 szt.

7

EW 2

IP 65, autotest, minimum 128 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka dwustronna

9 szt.

8

EW 3

IP 65, autotest, minimum 218 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 1 h, optyka jednostronna, akumlator przeznaczony do pracy w niskich temperaturach

3 szt.

 2. Termin wykonania usługi: 29.06.2018r.

3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać cenę netto za całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne oprawy wraz z szczegółowymi danymi technicznymi – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty dostawy, itp.),

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

4. Termin złożenia oferty: do 21.06.2018r. do godziny 10:00.

5. Przegląd ofert: przegląd złożonych ofert nastąpi 22.06.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.06.2018r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2018/2019 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2018r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

08.02.2018r. Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Wiślicy

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Wiślicy przy ulicy Stadionowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Wiślicy przy ulicy Stadionowej, zgodnie z dokumentacją techniczną.

 Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia obejmuje:

 1. Zabudowę słupów oświetlenia /masztów/ - wys. 12 m w ilości 6 szt., wraz
  z betonowymi fundamentami i stalowymi wysięgnikami rurowymi - /na 3 oprawy oświetleniowe/.
 2. Montaż kompletnych opraw /projektorów/ oświetleniowych, zewnętrznych – asymetrycznych wraz ze źródłem światła, na słupach w ilości 18 szt.
 3. Zabudowa przewodów zasilających.
 4. Zabudowa instalacji uziemiającej.
 5. Wykonane podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej.
 6. Wykonanie pomiarów instalacji uziemiającej i piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiaru obwodu elektrycznego.
 7. Roboty ziemne i prace towarzyszące.
 8. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 9. Wykonanie pomiarów natężenia wykonanego oświetlenia.

Szczegółowy zakres prac i rodzaj materiałów zawiera projekt wykonawczy.

 2. Termin wykonania usługi: 18.05.2018r.

 3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu, wyposażenia, itp.),
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie,

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,
43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 4. Termin złożenia oferty: do 19.02.2018r. do godziny 10:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 19.02.2018r. o godz. 10.15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

Pliki do pobrania:

 • Projekt wykonawczy
 • Kosztorys ślepy
 • Wzór umowy

17.01.2018r. Uruchomienie sezonowego lodowiska na Rynku w Skoczowie

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na uruchomienie sezonowego lodowiska na Rynku w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie sezonowego lodowiska na Rynku w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • dostawę lodowiska o wymiarach ok. 15 m na 20 m (rzeczywiste wymiary lodowiska należy dostosować do istniejących warunków),
 • przygotowanie podłoża – wyrównanie terenu i ułożenie mat zabezpieczających,
 • montaż lodowiska,
 • podłączenie do zasilania energetycznego,
 • napełnienie instalacji glikolem,
 • uruchomienie instalacji,
 • utworzenie tafli lodu,
 • bieżące serwisowanie, obsługę oraz bieżącą eksploatację wraz z materiałami,
 • ustawienie kontenerów systemowych,
 • demontaż i uprzątniecie terenu po zakończeniu realizacji zamówienia, w terminie do 7 dni,
 • wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową,
 • obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, wypożyczania sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku,
 • zorganizowanie wypożyczalni łyżew wraz z serwisem łyżew. Łyżwy w wypożyczalni zapewni Wykonawca w ilości co najmniej 40 par.

 Ponadto:

 • Wykonawca zapewni pomieszczenie do wypożyczania łyżew oraz dla obsługi lodowiska
  w postaci dwóch kontenerów krytych dachami wielospadowymi,
 • lodowisko powinno być dopasowane do istniejącego terenu,
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodu,
 • Wykonawca zapewni i odpowiada całkowicie za bezpieczeństwo użytkowników lodowiska,
 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
 • montaż lodowiska oraz sprzętu pomocniczego (np. agregat chłodniczy) nie może naruszać nawierzchni Rynku,
 • na ogrodzeniu lodowiska nie wolno umieszczać żadnych reklam.

 2. Wymagania techniczne lodowiska

W skład mobilnego sztucznego lodowiska powinny wchodzić co najmniej:

 • gotowe, systemowe orurowanie chłodnicze,
 • drewniane bandy zabezpieczające o wysokości 1.2 m przystosowane do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompa,
 • urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • wypożyczalnię sprzętu i serwis (ostrzałka do łyżew),
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni Rynku,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni lodowiska (folia budowlana, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię rynku),
 • dwie bramki, wejściową i wyjściową o szerokości min 0.9 m.

 3. Zasady i okres funkcjonowania lodowiska

 • Okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 26 stycznia do 15 marca 2018r. (w zależności od warunków atmosferycznych) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00,
 • Zakłada się funkcjonowanie lodowiska przy temperaturze otoczenia do plus 10 stopni Celsjusza i prędkości wiatru max 1 m/s,
 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostepnienia lodowiska dla dzieci i młodzieży Gminy Skoczów do lat 18, natomiast bilet wejściowy dla dorosłych i użytkowników spoza Gminy Skoczów w wysokości 1 zł /godzinę,
 • Wykonawca zobowiązany jest do umieszczeniu w widocznym miejscu instrukcji obsługi
  i użytkowania sztucznego lodowiska, porządkowaniu i utrzymaniu lodowiska w należytym stanie,
 • Zamawiający dysponuje maksymalną mocą przyłączeniową 40 kW, 63 A.

 4.Termin wykonania usługi: od 26.01.2018r. do 15.03.2018r.

 5. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu lodowiska, obsługi lodowiska, wyposażenia, itp.),
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 6. Termin złożenia oferty: do 23.01.2018r. do godziny 10:00.

 7. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 23.01.2018r. o godzinie 10:15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 8. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

03.01.2018r. Informacja o wyborze oferty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że

 1. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A wybrana została firma - SGS Polska Sp. z o.o. z Warszawy (Biuro Pszczyna)
 2. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej wybrana została firma - „Logos” M. Pilch z Ustronia
 3. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego w Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie wybrana została firma - Profi-Lift z Górek Wielkich.
 4. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody basenowej wybrana została firma - Chemi Kam sp. z o.o. z Będzina.

27.12.2017r. Obsługa wyciągu narciarskiego orczykowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku po raz drugi zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi na obsługę wyciągu narciarskiego orczykowego.

1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem oferty jest obsługa wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” typu „Polglob 1T” znajdującego się na stoku Kaplicówka w Skoczowie.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma być prowadzona w sprzyjających warunkach pogodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00 oraz w soboty, niedziele, święta i w okresie ferii zimowych województwa śląskiego w godzinach od 10:00 do 20:00.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma polegać między innymi na:

 • bieżącej obsłudze wyciągu w czasie jego pracy,
 • porządkowaniu i utrzymaniu trasy zjazdowej w tym ubijanie stoku skuterem śnieżnym,
 • ubijaniu tras narciarskich,
 • utrzymywaniu właściwego stanu technicznego wyciągu, bieżącej konserwacji urządzeń oraz dokonywania drobnych napraw,
 • przechowywaniu i prawidłowym użytkowaniu skutera śnieżnego,
 • utrzymywaniu warunków bezpieczeństwa osób korzystających z wyciągu podczas jego pracy.

 2. Termin wykonania usługi: od 08.01.2018r. do 28.02.2018r.

 3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę za 1 godzinę świadczenia usługi,
 • informację na temat posiadanego doświadczenia w zakresie wykonywania tego typu usług,
 • oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje,

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 4. Termin złożenia oferty: do 04.01.2018r. do godziny 15:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 05.01.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

12.12.2017r. Serwisowanie urządzeń komputerowych oraz pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na serwisowanie urządzeń komputerowych oraz pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 1.1 Opieka serwisowa polegać będzie na:

 • serwisowaniu znajdujących się w siedzibie Zamawiającego następujących urządzeń:

         - 5 laptopów,

         - 14 zestawów komputerów stacjonarnych,

 • serwisowaniu oprogramowania znajdującego się na tych urządzeniach.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

 • przegląd każdego z urządzeń, konserwacja mechaniczna, czyszczenie 1 raz na kwartał, czynności te będą wykonywane w terminie dogodnym dla Zamawiającego tj. po godzinach zamknięcia obiektu,
 • doradztwo z zakresu technologii informatycznych,
 • konfigurowanie nowych urządzeń w sieci w obiekcie,
 • naprawa sprzętu komputerowego wymienionego w umowie, czas realizacji na wezwanie 2 godziny nie dłużej jednak niż 24 godziny (w dniu roboczym),
 • gwarantowanie sprzętu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, która będzie wymagała serwisu zewnętrznego.

1.2 Wykonawca będzie pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

3.  Informacja o ofercie.

a) każdy oferent skladający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
 • w zakresie opieki serwisowej - dołączyć do oferty co najmniej 3 referencje potwierdzające jakość, zakres i terminowość zrealizowanych w/w usług,
 • w zakresie pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – dołączyć oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 36a, ust.5 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

b) oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę (netto) w dwóch pozycjach:

 • usługi serwisowe - miesięcznie,
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – miesięcznie.

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie warunków Wykonawca potwierdza odpowiednimi oświadczeniami.

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl.

h) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
4.   Termin złożenia oferty: do 20.12.2017r. do godziny 15:00.
5.    Przegląd ofert

      Przegląd ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r.

6.        Kryteria oceny ofert:
 • cena (ocena 60%)
 • doświadczenie firmy w realizacji podobnych projektów (ocena 40%).

7.  Informacji udziela: Jolanta Matlak – so@basendelfin.pl lub tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

08.12.2017r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

14000 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1100 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

4800 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

270 kg

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 4 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

 II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

III Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V Termin złożenia oferty: do 28.12.2017r. do godziny 15:00.

 VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA