Zamówienia publiczne

22.05.2019r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

 1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2019/2020 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Informujemy, że rozpoczęcie zajęć komercyjnej nauki pływania uzależnione jest od terminu zakończenia termomodernizacji KP „Delfin”. Aktualnie uruchomienie KP „Delfin” zaplanowano na 16.09.2019r. Jednak ze względu na zakres prac termin ten może ulec zmianie.
 1. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 1. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.
 1. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

07.01.2019r. Informacja o wyborze oferty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że

 1. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A wybrana została firma - SGS Polska Sp. z o.o. z Warszawy (Biuro Pszczyna)
 2. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej wybrana została firma - „Logos” M. Pilch z UstroniaW postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego w Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie wybrana została firma - Profi-Lift z Górek Wielkich.
 3. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody basenowej wybrana została firma – NTCE Andrzej Owcarz, z Żor.
 4. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie oraz boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej wybrana została firma – FH-U Tadeusz Kałuża ze Skoczowa.

10.12.2018r. Obsługa i pielęgnaca boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej oraz obsługę meczy i treningów odbywających się na tych boiskach.

 1. Opis przedmiotu usługi
I. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20, 43-430 Skoczów.

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w godzinach pomiędzy 10.00 a 20.00, w tym wykonywanie następujących czynności:

 • prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 • bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, sprzątanie liści i śmieci),
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 • udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 • sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
  w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 • współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

Ponadto obsługa boiska będzie polegać również na dozorowaniu boiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00 (do zakończenia treningów) w tym wykonywanie następujących czynności:

 • otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni, nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach,
 • udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 • sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
  w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 • kontrola korzystania ze sprzętu sportowego, w szczególności z bramek.

 Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

II. Boisko w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • nadzorze nad boiskiem w czasie trwania meczy i treningów,
 • przygotowaniu boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie
  z terminarzem rozgrywek,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi,
 • wałowaniu płyty boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści),

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

2. Termin wykonania usługi:

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

Boisko w Wiślicy od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące na każdy obiekt),
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2018r.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

10.12.2018r. Serwisowanie urządzeń komputerowych

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na serwisowanie urządzeń komputerowych.

1.        Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Opieka serwisowa polegać będzie na:

 • serwisowaniu znajdujących się w siedzibie Zamawiającego następujących urządzeń:

       - 5 laptopów,

       - 14 zestawów komputerów stacjonarnych,

       - 6 kas fiskalnych (drukarek fiskalnych).

 • serwisowaniu oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

 • przegląd każdego z urządzeń, konserwacja mechaniczna, czyszczenie 1 raz na kwartał, czynności te będą wykonywane w terminie dogodnym dla Zamawiającego tj. po godzinach zamknięcia obiektu,
 • doradztwo z zakresu technologii informatycznych,
 • konfigurowanie nowych urządzeń w sieci w obiekcie,
 • naprawa sprzętu komputerowego wymienionego w umowie: czas reakcji na wezwanie 2 godziny, czas realizacji nie dłużej niż 24 godziny (w dniu roboczym),
 • gwarantowanie sprzętu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, która będzie wymagała serwisu zewnętrznego.

 2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

3.  Informacja o ofercie.

a) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
 • w zakresie opieki serwisowej - dołączyć do oferty co najmniej 3 referencje potwierdzające jakość, zakres i terminowość zrealizowanych w/w usług,

b) oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę (netto) miesięcznie,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie warunków Wykonawca potwierdza odpowiednimi oświadczeniami.

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl.

h) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
4. Termin złożenia oferty: do 20.12.2018r. do godziny 15:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd ofert nastąpi w dniu 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

7. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak – 33 853 18 20 wew. 113 lub so@basendelfin.pl.

10.12.2018r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
  z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 z późn. zm.),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736 z późn. zm.),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do 20.12.2018r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

 

 

10.12.2018r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

 I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

 II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 III Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą
  w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

                          - cenę jednostkową każdego badania,

                          - koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

                         - cenę całkowitą wykonania zadania.

       W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT. Oferent nie zobowiązany powinien przedstawić, oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 4. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V Termin złożenia oferty: do 20.12.2018r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VI Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

10.12.2018r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

 2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2018r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

10.12.2018r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej

na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1000 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3200 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

 Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 4 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie. Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

III Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V Termin złożenia oferty: do 28.12.2018r. do godziny 15:00.

VI Przegląd złożonych ofert nastąpi 02.01.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

28.09.2018r. Uruchomienie sezonowego lodowiska - odpowiedzi na pytania

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy rozeznania rynku na uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.

Na podstawie złożonego zapytania przekazuję pytania Wykonawcy i odpowiedzi na te pytania:

Pytanie 1.

Czy dopuszczą Państwo inny typ orurowania chłodniczego niż opisane w zaproszeniu maty gumowe, np. orurowanie z rurek PE ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się inny typ orurowania.

Pytanie 2

Czy dopuszczą Państwo zastosowanie pod płytą lodowiska warstwy izolacyjnej o gr. 5 cm, która zapewni wymaganą funkcję izolacyjną?

Odpowiedź:

Dopuszcza się warstwę izolacyjną o grubości minimum 5 cm.

Pytanie 3

Opisany przez Państwa agregat o mocy chłodniczej 175 kW jest agregatem stosowanym dla lodowisk
o powierzchni 800 m2 (20 x 40 m). Dla lodowiska o powierzchni 600 m2 optymalnym jest agregat
o mocy chłodniczej ~145 kW i dla takiego agregatu wymagane jest przyłącze elektryczne z zabezpieczeniem 120A jakim Państwo dysponują. Czy dopuszczą zatem Państwo agregat o mocy chłodniczej dostosowanej do powierzchni lodowiska i przygotowanego przyłącza elektrycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na każdy agregat dostosowany do wielkości lodowiska (20x30).

26.09.2018r. Uruchomienie sezonowego lodowiska

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • dostawę lodowiska o wymiarach płyty ok. 20 m na 30 m,
 • przygotowanie podłoża – wyrównanie terenu i ułożenie mat zabezpieczających oraz warstwy izolacyjnej (10 cm) pomiędzy gruntem a taflą lodu,
 • montaż lodowiska, w tym ustawienie band z tworzywa sztucznego,
 • podłączenie do zasilania energetycznego,
 • napełnienie instalacji glikolem,
 • uruchomienie instalacji,
 • utworzenie tafli lodu,
 • bieżące serwisowanie, obsługę oraz bieżącą eksploatację wraz z materiałami,
 • wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową,
 • obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, wypożyczania sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku,
 • zorganizowanie wypożyczalni łyżew wraz z serwisem łyżew. Łyżwy w wypożyczalni zapewni Wykonawca w ilości co najmniej 100 par,
 • zorganizowanie suszarni butów łyżew wraz z systemem dezynfekcji butów,
 • zapewnienie co najmniej 3 sztuk sanek typu „miś” dla osób uczących się jeździć na łyżwach,
 • demontaż i uprzątniecie terenu po zakończeniu realizacji zamówienia, w terminie do 7 dni,
 • zapewnienie pomieszczeń do wypożyczania łyżew oraz dla obsługi lodowiska w postaci co najmniej dwóch kontenerów krytych,

Ponadto:

 • lodowisko powinno być dopasowane do istniejącego terenu,
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodu za pomocą maszyny typu „Rolba”,
 • Wykonawca zapewni i odpowiada całkowicie za bezpieczeństwo użytkowników lodowiska, w tym zapewni sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej funkcjonowanie lodowiska,
 • Zamawiający wymaga, aby lodowisko było całkowicie zgodne z obowiązującymi wymogami BHP i odnośnymi przepisami,
 • montaż lodowiska oraz sprzętu pomocniczego (np. agregat chłodniczy) nie może naruszać nawierzchni kortów,
 • na ogrodzeniu lodowiska nie wolno umieszczać żadnych reklam.

2. Wymagana techniczne lodowiska

W skład mobilnego sztucznego lodowiska powinny wchodzić co najmniej:

 • gotowe, systemowe orurowanie chłodnicze – wymagania dotyczące orurowania chłodzącego.
 • odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych musi zapewniać krótką drogę wymiany ciepła i równomierny rozkład temperatury lodu,
 • przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy zapewniającego brak „falowania" po rozłożeniu na planowanej powierzchni. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania" i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości (max. 6 cm).
 • kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybkozłącza zapewniające możliwie szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia - Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych.
 • zabezpieczające bandy z tworzywa sztucznego o wysokości 1.2 m przystosowane do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat, Kompaktowy agregat chłodniczy powinien spełniać poniższe wymagania.
 • wydajność chłodnicza dla 34% roztworu glikolu etylenowego -12/-9 °C na poziomie min. 175 kW dla sytemu ziębniczego na bazie mat chłodniczych lub orurowanie chłodnicze z rur aluminiowych zapewniających brak falowania.
 • współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP = 2,60 (COP - stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie).
 • agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie
 • agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia.
 • agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy: 25, 50, 75, 100%.
 • agregat musi posiadać zintegrowany moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. I mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji.
 • panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny.
 • agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska.
 • poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A),
 • cały agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w UE,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompa,
 • urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • wypożyczalnię sprzętu i serwis (ostrzałka do łyżew),
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni kortów,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni lodowiska (folia budowlana, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów),
 • dwie bramki, wejściową i wyjściową o szerokości min 0.9 m oraz bramę wjazdową dla rolby.

 3. Zasady i okres funkcjonowania lodowiska

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 08 grudnia 2018r. do 28 lutego 2019r. (w zależności od warunków atmosferycznych) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00,
 • lodowisko powinno funkcjonować przy temperaturze otoczenia do plus 10 stopni Celsjusza i prędkości wiatru max 1 m/s,
 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostepnienia lodowiska:

- w okresie ferii świątecznych, tj. od 22.12.2018r. do 6.01.2019r. – dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Skoczów,

- w okresie ferii zimowych, tj. 11.02.2019r. do 24.02.2019r. - dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Skoczów,

- w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, tj, od 9.00 do 15.00.

 • W pozostałym czasie Wykonawca ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych. Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko będzie wynosić: dorośli 5zł za cały dzień, dzieci i młodzież szkolna 3 zł za cały dzień.
 • Ustala się indywidualne godziny otwarcia lodowiska w niżej wymienionych terminach:

- 24.12.2018r. – od 10.00 do 14.00,

- 25.12.2018r. – nieczynne,

- 26.12.2018r. – od 9.00 do 21.00

- 31.12.2018r. – od. 9.00 do 14.00,

- 1.01.2018r. - nieczynne

 • Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji obsługi
  i użytkowania sztucznego lodowiska, utrzymania porządku i utrzymania lodowiska w należytym stanie,
 • Zamawiający dysponuje maksymalną mocą przyłączeniową 70 kW, 120 A.

 4. Termin wykonania usługi: od 08.12.2018r. do 28.02.2019r.

 5. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu lodowiska, obsługi lodowiska, wyposażenia, itp.),
 • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej funkcjonowanie lodowiska,
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć w kopertach na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, z dopiskiem „Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie”.

6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

7.Termin złożenia oferty: do 05.10.2018r. do godziny 10:00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

 8. Przegląd ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 05.10.2018r. o godzinie 10:15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 8. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Odpowiedzi na zapytania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA