Zamówienia publiczne

10.01.2023r. Obsługa i pielęgnacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, ul. Górny Bór 20wej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8,

ul. Górny Bór 20 w Skoczowie.

1. Opis przedmiotu usługi

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w czasie trwania meczy i treningów, w tym wykonywanie następujących czynności:

 1. prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 2. bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),
 3. obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 4. udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 5. sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 6. współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

Koszt odśnieżania wg oddzielnej kalkulacji.

2. Termin wykonania usługi: od 23.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

 1. niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 3. niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 4. składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 5. oferta za realizację zadania, powinna zawierać: miesięczną cenę ryczałtową (netto), koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 7. ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 18.01.2023r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 19.01.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

30.12.2022r. Unieważnienie ogłoszenia - Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 06.12.2022r. na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.) zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

06.12.2022r. Obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej.

 1. Opis przedmiotu usługi

Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5.Termin złożenia oferty: do dnia 28.12.2022r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2022r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2022r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

06.12.2022r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I.  Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

II.Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

II.I Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

IV.  Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V.  Termin złożenia oferty: do 28.12.2022r. do godziny 15:00.

VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.12.2022r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

II. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

III. Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania, w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

7. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.

8. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.

9. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

10. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11.Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

12.Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.

13. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 20.12.2022r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

06.12.2022r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

 1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 1510 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

5.Termin złożenia oferty: do 20.12.2022r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

 

 

 

 

07.10.2022r. Ogłoszenie na temat przeznaczenia dodatkowych torów w basenie sportowym na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2022/2023 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza dodatkowe tory w basenie sportowym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Górecka 2A) propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Zapotrzebowania należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapotrzebowanie na rezerwację torów w basenie sportowym”

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 3. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 14.10.2022r. o godzinie 12:15 (salka konferencyjna w KP „Delfin”).

4. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

 6. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załacznmik nr 1

08.09.2022r. Unieważnienie ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 01.08.2022r. dotyczące godzin i ilości torów na basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych na komercyjną naukę pływania w roku szkolnym 2022/2023 zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

 

17.08.2022r. Informacja z otwarcia ofert cenowych na rezerwację torów w basenie sportowym w KP Delfin w roku szkolnym 2022/2023

11 sierpnia 2022r. otwarto złożone w określonym terminie koperty z ofertami cenowymi (7 ofert) na tory, na które wpłynęło więcej niż jedno zapotrzebowanie - ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania z dnia 24.06.2022r. - II etap ogłoszony w dniu 02.08.2022r. (w tym dniu drogą elektroniczną pisma wysłano do wszystkich zainteresowanych podmiotów). Wszystkie zainteresowane podmioty złożyły oferty cenowe. W załączniku zestawienie wszystkich złożonych ofert cenowych.

Najwyższe cenowo złożone oferty:

Wtorek – basen sportowy

Tor nr 1 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 2 od godziny 16:00 do godz. 18:00         202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 4 od godz. 15:00 do godz. 19:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 5 od godziny 15:00 do godz.20:00           202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 15:00 do godz. 16:00             300,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa.

 Środa– basen sportowy

Tor nr 1 od godz. 15:00 do godz. 16:00             102,00 zł brutto/godzina - firma Wodoodporni Marta Łokociejewska,

Tor nr 1 od godz. 16:00 do godz. 19:00             170,00 zł brutto/godzina - firma Milanos Tomasz Milanowski,

Tor nr 2 od godziny 16:00 do godz. 18:00         150,00 zł brutto/godzina - firma Milanos Tomasz Milanowski.

 Czwartek– basen sportowy

Tor nr 1 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 2 od godziny 16:00 do godz. 18:00         202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 4 od godz. 15:00 do godz. 19:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 5 od godziny 15:00 do godz.20:00           202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 15:00 do godz. 16:00             300,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa.

 Piątek - basen sportowy

Tor nr 6 od godz. 16:00 do godz. 20:00             150,00 zł brutto/godzina - firma Swim-Sport Krzysztof Bury.

Umowy na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w KP "Delfin" w roku szkolnym 2022/2023 można podpisać w dniach 23 lub 24 sierpnia 2022r. w godzinach od 11:00 do 15:00 w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 6 (Stadion Miejski - sekretariat).

Pliki do pobrania:

 • Zestawienie wszystkich złożonych ofert cenowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

LOKALIZACJA