Zamówienia publiczne

12.04.2024 Modernizacja informatycznego systemu sprzedaży (ESOK) w Krytej Pływalni "Delfin"

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację systemu obsługi klienta w Krytej Pływalni Delfin” w Skoczowie. 

1. Opis przedmiotu usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (dostawa z montażem, instalacja, dostarczenie pełnej dokumentacji) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na potrzeby Krytej Pływalni „Delfin” zarządzanej przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, polegającej na rozbudowie istniejącego systemu ESOK o następujące elementy (moduły) wraz z oprogramowaniem:

a) automatyczny zwrotnik opasek i rozliczenia czasu pobytu na basenie w przypadku braku dopłaty za pobyt,
b) samoobsługowy automat rozliczający czas pobytu na basenie (terminal płatniczy – płatności zbliżeniowe),
c) m
ożliwość internetowego doładowywania kart rabatowych używanych w Krytej Pływalni „Delfin”.

2. Zakres prac obejmuje:

a) zamontowanie zwrotnika opasek, zamontowanie samoobsługowego automatu rozliczającego, wykonanie instalacji współpracującej z elektronicznym systemem obsługi klienta (zwany dalej ESOK) wraz z niezbędnymi urządzeniami (czytniki, patchpanel, switch, itp.), zamontowanie dodatkowej bramki obrotowej typu tripod, przeniesienie dotychczasowych bramek w inne miejsce,
b)
wraz z systemem będą dostarczone wszelkie licencje i prawa do programu dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miejsce zamontowania zwrotnika opasek oraz bramki obrotowej nie powinno wpłynąć na przebieg dróg ewakuacyjnych w obiekcie (wymagana jest opinia specjalisty ds. ppoż.),
c)
uzupełnienie oprogramowania ESOK o moduł umożliwiający doładowywanie kart rabatowych używanych w Krytej Pływalni „Delfin” drogą internetową,

3. Uwagi.

a) zainstalowany system powinien wykorzystywać sprzęt komputerowy i okablowanie istniejące aktualnie w pływalni,

b) system powinien współpracować z systemem otwierania szafek na pływalni oraz z systemem kart rabatowych (system UNIQUE),

c) obecnie w pływalni zainstalowany jest program ESOK firmy BX SYSTEM, w którego systemie działa czytnik stanu konta kart rabatowych, czytnik czasu pobytu klienta na basenie, licznik osób przebywających aktualnie na basenie,

d) dopuszcza się wymianę (zainstalowanie) nowego programu ESOK. W tym przypadku Wykonawca musi zagwarantować skopiowanie aktualnej bazy danych,

e) wymaga się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na obiekcie,

f) Zamawiający wymaga opieki gwarancyjnej (przez okres 24 miesięcy na sprzęt i 36 miesięcy na wszystkie usługi), asysty autorskiej przy wdrożeniu i opiekę powdrożeniową.

 2. Termin wykonania usługi: od 22.08.2024r. do 30.08.2024r.

 3. Informacja o ofercie:

a) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

b) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,

e) oferta musi zawierać cenę netto za całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne zadania – cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu, wyposażenia, itp.),

f) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5.Termin złożenia oferty: do dnia 06.05.2024r. do godziny 15:00.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 08.05.2024r. Informacje o wyniku postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej SOSiR, a w przypadku wyboru oferty wybrany oferent zostanie o tym fakcie dodatkowo poinformowany.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

 

.

04.01.2024r. Obsługa i pielęgnacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, ul. Górny Bór 20

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8,

ul. Górny Bór 20 w Skoczowie.  

 1. Opis przedmiotu usługi

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w czasie trwania meczy i treningów, w tym wykonywanie następujących czynności:

prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,

bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),

obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,

sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,

współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

Koszt odśnieżania wg oddzielnej kalkulacji.

2. Termin wykonania usługi: od 20.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

miesięczną cenę ryczałtową (netto),

koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,

 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 15.01.2024r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 16.01.2024r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

12.12.2023r. Obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie,którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej.

1. Opis przedmiotu usługi

Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 27.12.2023r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 28.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2023r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

 I. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

 Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

 II. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

 III. Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 27.12.2023r. do godziny 15:00.

VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 28.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.12.2023r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

 1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 1465 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi  w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. 

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do 20.12.2023r. do godziny 15:00.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

06.12.2023r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2023r.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

06.12.2023r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

III Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą
  w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V Termin złożenia oferty: do 20.12.2023r. do godziny 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

22.11.2023r. Na dostarczenie i montaż klimatyzatorów w Krytej Pływalni

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na dostarczenie i montaż klimatyzatorów do Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie,  Górecka 2A.

1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty jest dostarczenie i montaż w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów 2 klimatyzatorów przypodłogowo-podsufitowych o wydajności chłodzenia/grzania 7.0/8.0 kW.

2. Termin wykonania zamówienia: do 29.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za całość zamówienia,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 30.11.2023r.

 6.Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 01.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

 7.Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

30.10.2023r. Odśnieżanie parkingów przy Krytej Pływalni "Delfin" oraz przy Stadionie Miejskim w Skoczowiew sezonie zimowym 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na odśnieżanie parkingu przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie ul. Górecka 2A w sezonie zimowym 2023/2024.

1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty jest usługa odśnieżania parkingu przy krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów oraz parkingu przy pawilonie sportowym na Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024. Odśnieżanie należy wykonywać w porze nocnej, a w razie konieczności także w innej porze dnia - raport wykonanego odśnieżania podpisywać będą, każdorazowo po wykonaniu usługi pracownicy technicznej obsługi basenu dyżurujący całodobowo.

2. Termin wykonania zamówienia: od 15.11.2023r. do 31.03.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę świadczenia usługi,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 13.11.2023r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 14.11.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

 

20.06.2023r. Protokół nr 4 z postępowania nr NP/1 na rezerwację bloków torów pływackich na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie - etap III

 1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że zakończono postępowanie nr NP/1 na rezerwację bloków torów pływackich na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. W załączeniu przedstawiono protokół z otwarcia złożonych ofert cenowych w III etapie postępowania.
 2. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 podpisały następujące podmioty:

1) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 1: Firma Rekreacyjno-Handlowa Swim Sport Krzysztof Bury.

2) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 2: Klub Sportowy Humansport Jacek Szczypka.

3) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 3: Mac-Sport Marcin Macura.

4) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 5: Firma Rekreacyjno-Handlowa Swim Sport Krzysztof Bury.

5) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 6: Firma "Milanos" Tomasz Milanowski.

 Uwaga: W wyniku nierozstrzygnięcia postępowania blok torów nr 4  przeznaczono na potrzeby SOSiR.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1: Protokół nr 4 z dnia 16.06.2023r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA