Zamówienia publiczne

13.06.2023r. Ogłoszenie III etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

 1. W związku z nierozstrzygnięciem II etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania w zakresie bloku torów nr 4 informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ogłasza etap III postępowania.
 2. W III etapie postępowania mogą brać udział wyłącznie pomioty, które:
  • zostały zakwalifikowane do III etapu postępowania,
  • złożyły w terminie pisemne oświadczenie, że przystąpią do etapu III postępowania,
  • złożyły pisemne oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z zasadami przeprowadzania postępowania oraz projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń (w przypadku, gdy oświadczenie dany podmiot złożył w I etapie postępowania, oświadczenie w III etapie nie jest wymagane),
  • złożyły potwierdzenie wpłaty wadium (w przypadku, gdy dany podmiot wpłacił wadium w I lub II etapie postępowania i nie zostało ono przez SOSiR zwrócone, ponowna wpłata wadium nie jest wymagana).
 3. Na podstawie złożonych dokumentów w II etapie postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania oraz zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o przystąpieniu do III etapu postępowania następujące podmioty zakwalifikowane do III etapu postępowania składają oferty cenowe na niżej wymienione bloki:

Blok nr 4: LiSport Maciej Liszka - Skoczów.

Mac-Sport Marcin Macura – Ustroń.

 1. Podmiot zakwalifikowany do etapu III musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji toru, na które złożył zapotrzebowanie w II etapie. W przeciwnym wypadku jego oferta nie będzie brana pod uwagę.
 2. Ofertę cenową w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.
 3. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2023r. do godziny 14:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  (43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A) ofert cenowych na rezerwację bloków torów zgodnie z pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta cenowa na rezerwację bloku torów w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - ETAP III”.
 5. Otwarcie kopert ze złożonymi ofertami cenowymi nastąpi w dniu 16.06.2023r. o godzinie 14:15 (salka konferencyjna w Krytej Pływalni „Delfin, 43-430 Skoczów,
  Górecka 2A).
 6. Oferowana przez oferenta cena nie może być mniejsza od ceny zaoferowanej przez oferenta w II etapie postępowania.
 7. W przypadku złożenia jednej oferty postępowanie jest ważne i obowiązuje cena podana przez oferenta.
 8. W przypadku złożenia większej ilości ofert na dany blok rezerwacji toru, SOSiR udostępni tor podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę za godzinę udostepnienia toru.
 9. Zaoferowana przez oferenta stawka stanowić będzie kwotę opłaty za pojedynczą godzinę rezerwacji jednego toru, jaką będzie zobowiązany płacić oferent podczas całego okresu obowiązywania umowy.
 10. W przypadku niepodpisania umowy przez zwycięzcę III etapu w określonym terminie, SOSiR zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z następnym oferentem, oferującym najlepsze warunki cenowe.
 11. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która zaoferowała najwyższą cenę za udostępnienie jednej godziny na pojedynczym torze.
 12. Jeżeli w III etapie nie zostanie wyłoniony podmiot (np. oferty cenowe znów będą identyczne) tor przejdzie na potrzeby SOSiR. W tym przypadku wadium zostanie zwrócone podmiotom biorącym udział w postępowaniu.
 13. Od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej kwoty.
 14. Oferent, który zwyciężył w postępowaniu zobowiązany jest do podpisania umowy na wszystkie bloki torów, na które złożył oferty cenowe.
 15. Wadium w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacać przelewem na konto SOSiR nr: 32 8126 0007 0002 7166 2000 0030
  (w przypadku, gdy dany podmiot wpłacił wadium w I lub II etapie postępowania i nie zostało ono przez SOSiR zwrócone, ponowna wpłata wadium nie jest wymagana).
 16. Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) postępowania
  z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez oferenta, który postępowanie wygrał, zwraca się po podpisaniu umowy.
 17. Wadium ulega zatrzymaniu na rzecz Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  1. w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał postępowanie, od zawarcia umowy
   w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania,
  2. w przypadku nie przystąpienia oferenta do kolejnego etapu postępowania, pomimo złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do kolejnego etapu postępowania.
 18. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).
 19. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, e-mail: so@basendelfin.pl lub tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 2 Oświadczenie

13.06.2023.Informacja o złożonych oświadczeniach o przystąpieniu do III etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania.

Niniejszym informujemy, że w wyznaczonym terminie oświadczenia o przystąpieniu do III etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania, złożyły niżej wymienione podmioty:

 1. Mac-Sport Marcin Macura – Ustroń.
 2. LiSport Maciej Liszka Cieszyn.

07.06.2023r. Protokół nr 2 z otwarcia złożonych ofert cenowych w II etapie postępowania nr NP/1 na rezerwację bloków torów pływackich na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie na prowadzenie komercyjnej nauki pływania

Uwaga!

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina, że warunkiem przystąpienia do III etapu postępowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do III etapu postępowania (załącznik nr 3 do ogłoszenia nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych  na komercyjną naukę pływania – etap II z dnia 02 czerwca 2023r.).

W związku z powyższym informujemy, w oparciu o punkt 16 w/w ogłoszenia, że do 12.06.2023r. (poniedziałek) do godziny 15:00 należy w biurze w Krytej Pływalni "Delfin" w Skoczowie, ul. Górecka 2A złożyć stosowne oświadczenie.

W załączeniu Protokół nr 2 z postępowania nr NP/1  (Załącznik nr 1)

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1: Protokół nr 2 z dnia 06.06.2023r.

02.06.2023r. Ogłoszenie II etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. W związku z nierozstrzygnięciem I etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na     komercyjną naukę pływania w zakresie bloków torów pływackich nr 2, 3, 4, 6 informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ogłasza etap II postępowania.

2. W II etapie postępowania mogą brać udział wyłącznie pomioty, które:

 • zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania,
 • złożyły w terminie pisemne oświadczenie, że przystąpią do etapu II postępowania,
 • złozyły pisemne oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z zasadami przeprowadzania postępowania oraz projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń (w przypadku, gdy oświadczenie dany podmiot złożył w I etapie postępowania, oświadczenie w II etapie nie jest wymagane),
 • złożyły potwierdzenie wpłaty wadium (w przypadku, gdy dany podmiot wpłacił wadium w I etapie postępowania i nie zostało ono przez SOSiR zwrócone, ponowna wpłata wadium nie jest wymagana).

3. Na podstawie złożonych dokumentów w I etapie postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania oraz zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o przystąpieniu do II etapu postępowania następujące podmioty zakwalifikowane do II etapu postępowania składają oferty cenowe na niżej wymienione bloki:

Blok nr 2: Klub Sportowy Humansport – Skoczów.

Blok nr 3:Wodoodporni Marta Łokociejewska – Skoczów.

RJ Sports Jan Rajwa – Kisielów.

Mac-Sport Marcin Macura – Ustroń.

Blok nr 4: Sport And Fun Szymon Jojko – Bładnice Górne.

LiSport Maciej Liszka - Cieszyn.

Mac-Sport Marcin Macura – Ustroń.

Blok nr 6: „Milanos” Tomasz Milanowski – Strumień.

4. Podmiot zakwalifikowany do etapu II musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji toru, na które złożył zapotrzebowanie w I etapie. W przeciwnym wypadku jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

5. Ofertę cenową w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

6. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2023r. do godziny 14:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A) ofert cenowych na rezerwację bloków torów zgodnie z pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta cenowa na rezerwację bloku torów w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - ETAP II”.

8. Otwarcie kopert ze złożonymi ofertami cenowymi nastąpi w dniu 06.06.2023r. o godzinie 14:15 (salka konferencyjna w Krytej Pływalni „Delfin, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A).

9. Oferowana przez oferenta cena nie może być mniejsza od aktualnej ceny za jedną godzinę rezerwacji toru określonej w aktualnym cenniku SOSiR.

10. W przypadku złożenia jednego zapotrzebowania, postępowanie jest ważne i obowiązuje cena podana przez oferenta.

11. W przypadku złożenia większej ilości ofert na dany blok rezerwacji toru, SOSiR udostępni tor podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę za godzinę udostępnienia toru.

12. Zaoferowana przez oferenta stawka stanowić będzie kwotę opłaty za pojedynczą godzinę rezerwacji jednego toru, jaką będzie zobowiązany płacić oferent podczas całego okresu obowiązywania umowy.

13. W przypadku niepodpisania umowy przez zwycięzcę II etapu w określonym terminie, SOSiR zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z następnym oferentem, oferującym najlepsze warunki cenowe.

14. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która zaoferowała najwyższą cenę za udostępnienie jednej godziny na pojedynczym torze.

15. W przypadku, gdy na dany blok rezerwacji toru ofertę cenową złożył więcej niż jeden podmiot, ale postępowanie nie zostało rozstrzygnięte (np. wszystkie podmioty zaoferowały jednakową cenę za rezerwację toru), przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko lub nazwy albo firmy, które zakwalifikowały się do III etapu postępowania.

16. W terminie do dwóch dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania, każdy podmiot, który zakwalifikował się do III etapu postępowania zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że przystąpi do etapu III (załącznik nr 3).

17. W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia w określonym terminie, podmiot nie będzie brany pod uwagę w etapie III postępowania.

18. Dla każdego bloku należy złożyć osobną ofertę cenową.

19. W przypadku, gdy na dany blok rezerwacji toru zgłosił się tylko jeden podmiot, przewodniczący komisji zamyka postępowanie i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, której zostaną udostępnione tory na prowadzenie komercyjnej nauki pływania.

20. Od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej kwoty.

21. Oferent, który zwyciężył w postępowaniu zobowiązany jest do podpisania umowy na wszystkie bloki torów, na które złożył oferty cenowe.

22. Wadium w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacać przelewem na konto SOSiR nr: 32 8126 0007 0002 7166 2000 0030 (w przypadku, gdy dany podmiot wpłacił wadium w I etapie postępowania i nie zostało ono przez SOSiR zwrócone, ponowna wpłata wadium nie jest wymagana).

23. Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) postępowania z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez oferenta, który postępowanie wygrał, zwraca się po podpisaniu umowy.

24. Wadium ulega zatrzymaniu na rzecz Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

a) w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał postępowanie, od zawarcia umowy w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania,

b) w przypadku nie przystąpienia oferenta do kolejnego etapu postępowania, pomimo złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do kolejnego etapu postępowania,

25. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

26. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, e-mail: so@basendelfin.pl lub tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 2 Oświadczenie
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie

30.05.2023.Informacja o złożonych oświadczeniach o przystąpieniu do II etapu postepowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie oświadczenia o przystąpieniu do II etapu postepowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania, złożyły niżej wymienione podmioty:

 1. Klub Sportowy Humansport – Skoczów.
 2. Wodoodporni Marta Łokociejewska – Skoczów.
 3. RJ Sports Jan Rajwa – Kisielów.
 4. Mac-Sport Marcin Macura – Ustroń.
 5. Sport And Fun Szymon Jojko – Bładnice Górne.
 6. LiSport Maciej Liszka Cieszyn.
 7. „Milanos” Tomasz Milanowski – Strumień.

25.05.2023r. Protokół nr 1 z I etapu postepowania na rezerwację bloków/torów w basenie sportowym w Krytej Pływalni

Uwaga!

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina, że warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do II etapu postepowania (załącznik nr 3 do ogłoszenia nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych  na komercyjną naukę pływania – etap I z dnia 12 maja 2023r.).

W związku z powyższym informujemy, w oparciu o punkt 13 w/w ogłoszenia, że do 29.05.2023r. (poniedziałek) do godziny 15:00 należy w biurze w Krytej Pływalni "Delfin" w Skoczowie, ul. Górecka 2A złożyć stosowne oświadczenie.

W załączeniu Protokół nr 1 z postępowania nr NP/1  (Załącznik nr 1)

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 Protokół nr 1 z dnia 24.05.2023r.

16.05.2023r. Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr NP/1 z dnia 12.05.2023r. na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania – etap I

Informujemy, że w sprawie ogłoszenia nr NP/1 z dnia 12.05.2023r. na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania – etap I wpłynęły następujące pytania:

1. Czy podmiot, który zakwalifikował się do II etapu postępowania i nie złoży pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do II etapu w określonym terminie - straci wadium ?

 Odpowiedź:

Podmiot, który zakwalifikował się do II etapu postępowania i nie złoży pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do II etapu w określonym terminie nie straci wadium.

2. Czy podmiot zakwalifikowany do II etapu, który złoży oświadczenie o przystąpieniu do II etapu, ale złoży ofertę nieważną (czyli złoży pustą kopertę lub jego oferta cenowa będzie niższa niż cena zgodna z aktualnym cennikiem) lub nie złoży oferty wcale pomimo złożenia oświadczenia o przystąpieniu - traci wadium ?

Odpowiedź:

Podmiot zakwalifikowany do II etapu, który złoży oświadczenie o przystąpieniu do II etapu, ale złoży ofertę nieważną (czyli złoży pustą kopertę lub jego oferta cenowa będzie niższa niż cena zgodna z aktualnym cennikiem) lub nie złoży oferty wcale pomimo złożenia oświadczenia o przystąpieniu traci wadium.

3. Czy podmiot (pkt. 14 ogłoszenia) który został zakwalifikowany do II etapu, który musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji torów na które złożył zapotrzebowanie w I etapie, złoży oświadczenie i ofertę tylko na jeden blok z zapotrzebowania (w sytuacji gdy jego zapotrzebowanie na większą ilość bloków pokryje się z zapotrzebowaniem innego podmiotu) to jego oferta nie będzie brana pod uwagę na każdym z bloków i - traci wadium?

Odpowiedź:

Podmiot zakwalifikowany do etapu II musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji toru, na które złożył zapotrzebowanie w I etapie, z wyjątkiem bloku torów, dla którego rozstrzygnięcie postepowania nastąpiło w etapie I. W przeciwnym wypadku jego oferta nie będzie brana pod uwagę, a wszystkie wadia  wpłacone przez oferenta, z wyjątkiem wadium za blok torów, dla którego rozstrzygnięcie postepowania nastąpiło w etapie I, ulegają zatrzymaniu na rzecz SOSiR.

4. Czy informacja o podmiotach, które złożyły oświadczenia o przystąpieniu do II etapu, będzie podana w treści ogłoszenia II etapu czy wcześniej lub/i w jakiś inny sposób ?

Odpowiedź:

Informacja o podmiotach, które złożyły oświadczenia o przystąpieniu do II etapu, będzie podana bezzwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji, na stronie internetowej SOSiR (www.basendelfin.pl ) oraz pocztą elektroniczną  do zainteresowanych podmiotów.

 

12.05.2023r. Ogłoszenie nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania – etap I

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) na lata szkolne 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory w basenie sportowym.

2.
W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające wpis w CEDIG lub KRS w zakresie organizowania i prowadzenia nauki pływania lub ratownictwa wodnego czy świadczenia usług rekreacyjnych w wodzie, z wyjątkiem:

a) podmiotów, które w okresie ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z grupami zorganizowanymi, złożyły w postępowaniu na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z grupami zorganizowanymi na basenie w Krytej Pływalni „Delfin” najlepszą cenowo ofertę, a nie podpisały z SOSiR umowy lub rozwiązały umowę w trakcie jej trwania (nie dotyczy postępowania na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z grupami zorganizowanymi na rok szkolny 2022/2023),

b) podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie organizowania i prowadzenia nauki pływania lub ratownictwa wodnego czy świadczenia usług rekreacyjnych w wodzie krócej niż 6 miesięcy licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o postępowaniu,

3. Ofertę w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

4. Dla potrzeb niniejszego postępowania tory pływackie na basenie sportowym scalono w bloki zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2023r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(ul. Górecka 2A) ofert na rezerwację bloków z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na rezerwację bloku torów w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - ETAP I”.

7. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 24.05.2023r. o godzinie 14:15 (salka konferencyjna w Krytej Pływalni „Delfin”).

8. Za rezerwację jednej godziny toru obowiązuje cena zgodna z aktualnym cennikiem SOSiR.

9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2, że uczestnik zapoznał się z zasadami przeprowadzania postępowania oraz projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

10. Dla każdego bloku należy złożyć osobne zapotrzebowanie i wpłacić osobne wadium.

11. W przypadku, gdy na dany blok rezerwacji toru zgłosił się tylko jeden podmiot, przewodniczący komisji zamyka postępowanie i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, której zostaną udostępnione tory na prowadzenie komercyjnej nauki pływania.

12. W przypadku, gdy na dany na blok rezerwacji toru zgłosił się więcej niż jeden podmiot, przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko lub nazwy albo firmy, które zakwalifikowały się do II etapu postępowania.

13. W terminie do dwóch dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania, każdy podmiot, który zakwalifikował się do II etapu postępowania zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że przystąpi do etapu II (załącznik nr 3).

W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia w określonym terminie, podmiot nie będzie brany pod uwagę w etapie II postępowania.

14. Podmiot zakwalifikowany do etapu II musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji toru, na które złożył zapotrzebowanie w I etapie. W przeciwnym wypadku jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

15. Od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej kwoty.

16. Oferent, który zwyciężył w postępowaniu zobowiązany jest do podpisania umowy na wszystkie tory lub określony przedział godzinowy rezerwacji toru lub blok rezerwacji toru, na które złożył oferty cenowe.

17. Wadium w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacać przelewem na konto SOSiR nr: 32 8126 0007 0002 7166 2000 0030.

18. Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) postępowania z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez oferenta, który postępowanie wygrał, zwraca się po podpisaniu umowy.

19. Wadium ulega zatrzymaniu na rzecz Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
a) w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał postępowanie, od zawarcia umowy
w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania,

b) w przypadku nie przystąpienia oferenta do kolejnego etapu postępowania, pomimo złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do kolejnego etapu postępowania.

20. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

21.Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, e-mail: so@basendelfin.pl lub tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 Projekt umowy
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie
 • Załącznik nr 4.1 Zestawienie torów/bloków
 • Załącznik nr 4.2 Zestawienie torów/bloków wersja graficzna
 • Załącznik nr 5 Zasady udostępniania torów w Krytej Pływalni "Delfin"

10.01.2023r. Obsługa i pielęgnacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, ul. Górny Bór 20

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8,

ul. Górny Bór 20 w Skoczowie.

1. Opis przedmiotu usługi

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w czasie trwania meczy i treningów, w tym wykonywanie następujących czynności:

 1. prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 2. bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),
 3. obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 4. udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 5. sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 6. współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

Koszt odśnieżania wg oddzielnej kalkulacji.

2. Termin wykonania usługi: od 23.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

 1. niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 3. niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 4. składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 5. oferta za realizację zadania, powinna zawierać: miesięczną cenę ryczałtową (netto), koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 7. ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 18.01.2023r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 19.01.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

30.12.2022r. Unieważnienie ogłoszenia - Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 06.12.2022r. na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.) zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA