Zamówienia publiczne

03.12.2021r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

II. Termin wykonania zamówienia: od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

III. Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 4. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 20.12.2021r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2020r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

03.12.2021r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

II. Termin wykonania zamówienia: od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

III. Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 28.12.2021r. do godziny 15:00.

VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2021r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

03.12.2021r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5.Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2021r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2021r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

03.12.2021r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (U. 2021 poz. 869),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Termin wykonania usługi: od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi
  w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób. 

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. 

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do 20.12.2021r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2021r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

23.09.2021r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2021/2022 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza dodatkowo tory w basenie sportowym i tor w basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113

Pliki do pobrania:

 • Załacznik nr 1

31.08.2021r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

 1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2021/2022 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza dodatkowo tory na basenie sportowym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2021r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 1. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

 1. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

13.08.2021r. Najem części lokalu użytkowego

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem części lokalu użytkowego o powierzchni 14,8 m2 przeznaczonego na prowadzenie bufetu, znajdującego się w pawilonie sportowym na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ulicy Sportowej 6

Cena wywoławcza za 1 m2:        14,00 zł + VAT

 

Pomieszczenie składa się z bufetu oraz salki konsumpcyjnej. Do wynajęcia jest część bufetowa o powierzchni 14,8 m2. Salka konsumpcyjna będzie ogólnodostępna.

Lokal jest udostępniony do oglądania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty (ofertę) do dnia 09.09.2021r. do godziny 15:00 w sekretariacie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Sportowej 6 w Skoczowie”.

Oferta musi zawierać:

 1. Dane oferenta.
 2. Określenie sposobu zagospodarowania lokalu.
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja.
 5. Dowód uiszczenia wadium.
 6. Klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń.
 7. Podpis oferenta.
 8. Numer konta na który należy zwrócić wpłacone wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 40 8126 0007 0002 7166 2000 0080 wadium w wysokości 200,00 zł (dwieście zł 00/100). Wadium należy wpłacić do dnia 09.09.2021r. do godz. 15:00.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2021r. o godz. 12:00 w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (budynek pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim), ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów – w sali konferencyjnej (piętro).

Najemca zobowiązany będzie dodatkowo, w związku z najmem lokalu, do uiszczenia podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Najemca zobowiązany będzie również dodatkowo do uiszczenia Wynajmującemu naliczanych miesięcznie opłat za zużycie mediów (np. energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie itp.).

W przetargu może brać udział każdy z wyjątkiem:

 • przedsiębiorców, którzy mieli zawarte umowy najmu z Gminą Skoczów lub Skoczowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i została rozwiązana umowa najmu
  z ich winy,
 • osób, które w poprzednich przetargach wygrały lokale, a nie podpisały umowy,
 • przedsiębiorców, którzy wypowiedzieli umowę najmu, a po jej rozwiązaniu nie wydali Gminie Skoczów lub Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy.

W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu po przeprowadzonym przetargu w terminie 3 dni wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przy zawieraniu umowy z osobą, która wygrała przetarg wymagana będzie od tej osoby wpłata kaucji w wysokości trzykrotnego, wylicytowanego w przetargu czynszu. Kaucja ta będzie stanowiła dla Wynajmującego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przez Najemcę. Kwota ta zostanie wpłacona na konto lokacyjne w Banku Spółdzielczym w Skoczowie i zwrócona wraz z odsetkami w terminie 14 dni od daty wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu, po ewentualnym potrąceniu należności Wynajmującego.

Informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, ul. Górecka 2A, tel. 33 8531820 w. 113.

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

5.08.2021r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1.Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2021/2022 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2021r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4.  Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

04.02.2021r. Wykonanie sauny suchej na Stadionie Miejskim w Skoczowie

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sauny suchej (komplet) zabudowanej w pomieszczeniu o powierzchni 10,40 m2 na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wykonanie sauny suchej – zabudowa pomieszczenia o wymiarach 4,00 x 2,60 x 2,10 m. Kabina sauny suchej o wymiarach ok. 4,00 m x 2,06 m x 2,10 m powinna być wykonana z elementów drewnianych. Konstrukcja nośna (szkielet) sauny powinien być wykonany z kantówek z klejonego
i skręcanego drewna, w postaci paneli. Szkielet sauny powinien być zaizolowany cieplnie wełną mineralną, ekranem termicznym i przeciwwilgociowym w postaci folii aluminiowej. Sauna powinna być wyposażona w odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwalającej na komfort
w czasie kąpieli. W saunie zastosowana powinna być instalacja elektryczna ze specjalnymi kablami dającymi gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji. Sauna powinna być obłożona boazerią ze specjalnie selekcjonowanego drewna, np. świerka skandynawskiego, sosny bezsęcznej, osiki, jodły kanadyjskiej lub cedru.

Ławki, oparcia, podgłówki, osłony czyli wszystkie elementy mające kontakt z ciałem wykonane powinny być z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np.„abachi”.

Drzwi powinny być wykonane z tafli szklanej (szkło bezpieczne) o grubości min. 8 mm, powinny posiadać okucia wraz z zawiasami, zamkiem i podchwytem.

Sauna wyposażona ma być w:

 1. piec elektryczny o mocy min. 15 kW ze sterowaniem zewnętrznym wraz z kamieniami i osłoną
  z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np. „abachi”.
 2. sterownik temperatury wraz z czujnikami,
 3. ławki umiejscowione na dwóch poziomach,
 4. kratki wentylacyjne i kratki podłogowe,
 5. lampę wraz z osłoną,
 6. wiadro drewniane z chochlą,
 7. termometr, higrometr i klepsydrę,
 8. przycisk alarmu wraz z elementem wykonawczym (brzęczyk).

2) Dostarczenie 4 szt. leżaków. Leżaki powinny być wykonane z litego drewna i wykończone naturalnym olejem. Powinny być koloru brązowego. Wymiary leżaka: (minimalne) 190cm x 60 cm x 51 cm (dł. x szer. x wys), leżak powinien się składać i być przeznaczony do zastosowania w wypoczywalni sauny.

3) Dostarczenie balii. Balia powinna być wykonana z drewna dębowego podwójnie impregnowanego i przeznaczona do używania w saunach. Schodki (stopnie) powinny być wykonane z drewna litego. Wymiary: wys. ok. 100cm,dł. ok. 100cm ,szer. ok. 78cm.

 2. Termin wykonania usługi: do 26.03.2021r.

 3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne zadania – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu, wyposażenia, itp.),
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie,

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,
43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 4. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo złożone oferty zgodnie z pkt. 3 lit. a).

 5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 6. Termin złożenia oferty: do 12.02.2021r. do godziny 12:00.

 7. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 12.02.2021r. o godz. 12.15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 8. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

04.02.2021r. Unieważnienie rozeznania rynku na wykonanie sauny suchej na Stadionie Miejskim w Skoczowie (nr ogłoszenia SO.261.1.2021 z dnia 21.02.2021)

UNIEWAŻNIENIE ROZEZNANIA RYNKU

Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji unieważnia procedurę rozeznania rynku nr SO.261.1.2021 z dnia 21.01.2021 na wykonanie sauny suchej (komplet) na Stadionie Miejskim w Skoczowie - zgodnie z pkt. 3 lit. e) ogłoszenia nr SO.261.1.2021 z dnia 21.01.2021.

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem. Jednocześnie zapraszamy do składania ofert na ponownie zamieszczone ogłoszenie na w/w zadanie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA