Zamówienia publiczne

07.10.2020r. Modernizacja strefy saun w Krytej Pływalni "Delfin" w Skoczowie

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację strefy saun znajdującej się w budynku Krytej Pływalni „Delfin”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie sauny suchej o wymiarach 3,00 x 1,70 x 2,10 m. Kabina sauny suchej powinna być wykonana z elementów drewnianych. Konstrukcja nośna (szkielet) sauny powinien być wykonany z kantówek z klejonego i skręcanego drewna, w postaci paneli. Szkielet sauny powinien być zaizolowany cieplnie wełną mineralną, ekranem termicznym i przeciwwilgociowym w postaci folii aluminiowej. Sauna powinna być wyposażona w odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwalającej na komfort w czasie kąpieli. W saunie zastosowana powinna być instalacja elektryczna ze specjalnymi kablami dającymi gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji. Sauna powinna być obłożona boazerią ze specjalnie selekcjonowanego drewna, np. świerka skandynawskiego, sosny bezsęcznej, osiki, jodły kanadyjskiej lub cedru. Ławki, oparcia, podgłówki, osłony czyli wszystkie elementy mające kontakt z ciałem wykonane powinny być z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np.„abachi”. Drzwi powinny być wykonane z tafli szklanej o grubości min. 8 mm, powinny posiadać okucia wraz z zawiasami, zamkiem i podchwytem. Sauna wyposażona ma być w: piec elektryczny o mocy min. 15 kW ze sterowaniem zewnętrznym wraz z kamieniami i osłoną z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np. „abachi” (piec dostarczy Zamawiający), sterownik temperatury wraz z czujnikami (sterownik dostarczy Zamawiający), ławki umiejscowione na dwóch poziomach, kratki wentylacyjne i kratki podłogowe, lampę wraz z osłoną, wiadro drewniane z chochlą, termometr, higrometr i klepsydrę.

Wykonanie sauny suchej o wymiarach 2,60 x 1,85 x 2,10 m. Kabina sauny suchej powinna być wykonana z elementów drewnianych. Konstrukcja nośna (szkielet) sauny powinien być wykonany z kantówek z klejonego i skręcanego drewna, w postaci paneli. Szkielet sauny powinien być zaizolowany cieplnie wełną mineralną, ekranem termicznym i przeciwwilgociowym w postaci folii aluminiowej. Sauna powinna być wyposażona w odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwalającej na komfort w czasie kąpieli. W saunie zastosowana powinna być instalacja elektryczna ze specjalnymi kablami dającymi gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji. Sauna powinna być obłożona boazerią ze specjalnie selekcjonowanego drewna, np. świerka skandynawskiego, sosny bezsęcznej, osiki, jodły kanadyjskiej lub cedru. Ławki, oparcia, podgłówki, osłony czyli wszystkie elementy mające kontakt z ciałem wykonane powinny być z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np.„abachi”. Drzwi powinny być wykonane z tafli szklanej o grubości min. 8 mm, powinny posiadać okucia wraz z zawiasami, zamkiem i podchwytem. Sauna wyposażona ma być w: piec elektryczny o mocy min. 15 kW ze sterowaniem zewnętrznym wraz z kamieniami i osłoną z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np. „abachi” (piec dostarczy Zamawiający), sterownik temperatury wraz z czujnikami (sterownik dostarczy Zamawiający), ławki umiejscowione na dwóch poziomach, kratki wentylacyjne i kratki podłogowe, lampę wraz z osłoną, wiadro drewniane z chochlą, termometr, higrometr i klepsydrę.

Wykonanie zabudowy kabiny sauny INFRARED o wymiarach 1,60 x 1,40 x 2,10 m. Kabina sauny INFRARED powinna być wykonana z elementów drewnianych. Konstrukcja nośna (szkielet) sauny powinien być wykonany z kantówek z klejonego i skręcanego drewna, w postaci paneli. Szkielet sauny powinien być zaizolowany cieplnie wełną mineralną, ekranem termicznym i przeciwwilgociowym w postaci folii aluminiowej. Sauna powinna być wyposażona w odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwalającej na komfort w czasie kąpieli. W saunie zastosowana powinna być instalacja elektryczna ze specjalnymi kablami dającymi gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji. Sauna powinna być obłożona boazerią ze specjalnie selekcjonowanego drewna, np. świerka skandynawskiego, sosny bezsęcznej, osiki, jodły kanadyjskiej lub cedru. Ławki, oparcia, podgłówki, osłony czyli wszystkie elementy mające kontakt z ciałem wykonane powinny być z odpowiedniego drewna tropikalnego „nienagrzewającego się”, np.„abachi” – ławki i drzwi dostarczy Zamawiający. Żarniki (lampy) dostarczy Zamawiający.

 2. Termin wykonania usługi: 13.11.2020r.

3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

cenę netto za całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne zadania – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu, wyposażenia, itp.),

oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,

oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie,

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,
43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

4. Termin złożenia oferty: do 15.10.2020r. do godziny 10:00.

5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 15.10.2020r. o godz. 10.15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6.Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

12.08.2020r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

 1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2020/2021 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2020r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.
 4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33 853 18 20, wew.113

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

31.07.2020r. Najem części lokalu użytkowego

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem części lokalu użytkowego o powierzchni 15,5 m2 przeznaczonego na prowadzenie usług w zakresie masażu relaksacyjnego, znajdującego się w budynku Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie przy ulicy Góreckiej 2A

Cena wywoławcza za 1 m2:        16,00 zł + VAT

Lokal jest udostępniony do oglądania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić w kasie głównej (biuro) Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, do dnia 28.08.2020r. do godz. 15:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (budynek Krytej Pływalni „Delfin”), ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów – w sali konferencyjnej (parter).

Najemca zobowiązany będzie dodatkowo do uiszczenia podatku od nieruchomości
w związku z najmem lokalu bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Najemca zobowiązany będzie również dodatkowo do uiszczenia Wynajmującemu naliczanych miesięcznie opłat za zużycie mediów (np. energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie itp.).

W przetargu może brać udział każdy z wyjątkiem:

 • przedsiębiorców, którzy mieli zawarte umowy najmu z Gminą Skoczów lub Skoczowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i została rozwiązana umowa najmu z ich winy,
 • osób, które w poprzednich przetargach wygrały lokale, a nie podpisały umowy,
 • przedsiębiorców, którzy wypowiedzieli umowę najmu, a po jej rozwiązaniu nie wydali Gminie Skoczów lub Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy.

W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu po przeprowadzonym przetargu w terminie 3 dni wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przy zawieraniu umowy z osobą, która wygrała przetarg wymagana będzie od tej osoby wpłata kaucji w wysokości trzykrotnego, wylicytowanego w przetargu czynszu. Kaucja ta będzie stanowiła dla Wynajmującego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przez Najemcę. Kwota ta zostanie wpłacona na konto lokacyjne w Banku Spółdzielczym w Skoczowie i zwrócona wraz z odsetkami w terminie 14 dni od daty wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu, po ewentualnym potrąceniu należności Wynajmującego.

Informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, ul. Górecka 2A, tel. 33 8531820 w. 113.

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

11.12.2019r. Obsługa i pielęgnaca boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę
i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie i boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej oraz obsługę meczy i treningów odbywających się na tych boiskach.

 Opis przedmiotu usługi
 1. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Górny Bór 20, 43-430 Skoczów.

 I.1 Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w godzinach pomiędzy 10.00 a 20.00, w tym wykonywanie następujących czynności:

 • prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 • bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 • udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 • sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
  w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 • współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

I.2 Ponadto obsługa boiska będzie polegać również na dozorowaniu boiska od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 21:00 w tym wykonywanie następujących czynności:

 • otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni, nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach,
 • udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 • sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
  w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 • kontrola korzystania ze sprzętu sportowego, w szczególności z bramek.

 Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

 II. Boisko w Wiślicy przy ul. Stadionowej

II.1 Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

 II.2 Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie
  z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. Termin wykonania usługi w zakresie obsługi boisk:

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

Boiska w Wiślicy od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

 3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać

w przypadku boiska przy Szkole Podstawowej nr 8

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w przypadku boiska w Wiślicy

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 19.12.2019r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 20.12.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2019r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

 1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
  z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (U. 2019 poz. 1372 z późn. zm.),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372 z późn. zm.),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi
  w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

 5. Termin złożenia oferty: do 20.12.2019r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 23.12.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.12.2019r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 27.12.2019r.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

06.12.2019r. Serwisowanie urządzeń komputerowych

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na serwisowanie urządzeń komputerowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Opieka serwisowa polegać będzie na:

 • serwisowaniu znajdujących się w siedzibie Zamawiającego następujących urządzeń:

- 5 laptopów,

- 14 zestawów komputerów stacjonarnych,

- 6 kas fiskalnych (drukarek fiskalnych).

 • serwisowaniu oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

 • przegląd każdego z urządzeń, konserwacja mechaniczna, czyszczenie 1 raz na kwartał, czynności te będą wykonywane w terminie dogodnym dla Zamawiającego tj. po godzinach zamknięcia obiektu,
 • doradztwo z zakresu technologii informatycznych,
 • konfigurowanie nowych urządzeń w sieci w obiekcie,
 • naprawa sprzętu komputerowego wymienionego w umowie: czas reakcji na wezwanie 2 godziny, czas realizacji nie dłużej niż 24 godziny (w dniu roboczym),
 • gwarantowanie sprzętu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, która będzie wymagała serwisu zewnętrznego.

 2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

3. Informacja o ofercie.

a) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
 • w zakresie opieki serwisowej - dołączyć do oferty co najmniej 3 referencje potwierdzające jakość, zakres i terminowość zrealizowanych w/w usług, 

b) oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę (netto) miesięcznie,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie warunków Wykonawca potwierdza odpowiednimi oświadczeniami.

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl.

h) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
4. Termin złożenia oferty: do 19.12.2019r. do godziny 15:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd ofert nastąpi w dniu 20.12.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

7. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak – 33 853 18 20 wew. 113 lub so@basendelfin.pl.

 

03.12.2019r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

 I Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

 Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 4 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

 II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

 III Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V Termin złożenia oferty: do 30.12.2019r. do godziny 15:00.

 VI Przegląd złożonych ofert nastąpi 02.01.2020r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

03.12.2019r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

 I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych
i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

 III Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą
  w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 4. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V Termin złożenia oferty: do 19.12.2019r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VI Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 20.12.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 VII Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

17.10.2019r. Naprawa skateparku

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej

na naprawę skateparku.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa 7 urządzeń na skateparku w Skoczowie przy ul. Ks. Jana Ewangelisty Mocko.

Zakres prac zamówienia obejmuje naprawę:

1). Bank Rampy (rozpęd płaski) o wymiarach 390x366x150 cm w tym:

 • wymiana konstrukcji urządzenia (ścianki nośne ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, kantówki świerkowe heblowane i impregnowane o przekroju 60x90 mm),
 • wymiana 5 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 9 mm – warstwa podkładowa (zjazd),
 • wymiana 2 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 18 mm – warstwa podkładowa (podest),
 • wymiana 3 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 9 mm – obicie tylne,
 • wymiana 2 mat rampline o grubości 6mm – nawierzchnia jezdna (zjazd),
 • wymiana wkrętów w warstwie podkładowej i nawierzchni jezdnej (zjazd),
 • wypełnienie szczelin między płytami masą K+D,
 • wymiana 4 szt. barierek ochronnych – spełniających wymagania normy PN-EN 14974:2019,
 • wymiana blach najazdowych – 2 szt.

2). Quarter Pipe (rozpęd łukowy) o wymiarach 340x488x120 cm w tym:

 • wymiana konstrukcji zjazdu – część łukowa (ścianki nośne ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, kantówki świerkowe heblowane i impregnowane o przekroju 60x90 mm),
 • wymiana 4 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 9 mm – warstwa podkładowa (zjazd),
 • wymiana 1 sklejki obustronnie laminowanej o grubości 18 mm – panel boczny podestu,
 • wymiana 1 maty rampline o grubości 6 mm – nawierzchnia jezdna (zjazd),
 • wymiana wkrętów w warstwie podkładowej i nawierzchni jezdnej (zjazd),
 • wypełnienie szczelin miedzy płytami masą K+D,
 • wymiana 3 szt. barierek ochronnych spełniających wymagania normy PN-EN 14974:2019

3).Elementu do ewolucji z murkiem 3/3 o wymiarach 650x244x45 cm w tym:

 • wymiana konstrukcji urządzenia bez murka (ścianki nośne ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, kantówki świerkowe heblowane i impregnowane o przekroju 60x90mm,
 • wymiana 6 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 18 mm – warstwa podkładowa,
 • wymiana wkrętów w warstwie podkładowej i nawierzchni jezdnej,
 • wymiana 2 mat rampline o grubości 6 mm – nawierzchnia jezdna (podest),
 • wypełnienie szczelin między płytami masą K+D,
 • wymiana blach najazdowych – 2 sztuki.

4). Elementu do ewolucji z rurką 2/3 i murkiem 1/3 o wymiarach 650x244x45 cm w tym:

 • wymiana konstrukcji urządzenia z murkiem (ścianki nośne ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, kantówki świerkowe heblowane i impregnowane o przekroju 60x90 mm),
 • wymiana 6 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 18 mm – warstwa podkładowa,
 • wymiana wkrętów w warstwie podkładowej i nawierzchni jezdnej,
 • wypełnianie szczelin między płytami masą K+D,
 • wymiana blach najazdowych – 2 szt.

5). Minirampy o wymiarach 880x488x120 cm w tym:

 • wymiana 1 maty rampline 6 mm nawierzchni jezdnej (łuk),
 • wypełnienie szczelin między płytami masą K+D.

6).Manualboxu o wymiarach 366x122x38 cm w tym:

 • wymiana 2 sklejek obustronnie laminowanych o grubości 18 mm – warstwa podkładowa,
 • wymiana 2 kątowników czołowych,
 • wymiana 2 mat rampline o grubości 6 mm – panel boczny
 • wypełnianie szczelin między płytami masą K+D.

7). Quarter pipe + podwyższenie o wymiarach 320x488x150 cm w tym:

 • wypełnienie szczelin między płytami masą K+D.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.

 2. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu itp.),
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia
(w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć w kopertach na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, z dopiskiem „Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie”.

 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 4. Termin złożenia oferty: do 25.10.2019r. do godziny 10:00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

 5. Przegląd ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25.10.2019r. o godzinie 10:15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

LOKALIZACJA